Kierunek

Bezpieczeństwo
wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Koncepcja programowa została oceniona wyróżniająco przez Polską Komisję Akredytacyjną i sformułowana jest w sposób pozwalający na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.

Studia dedykowane są tym wszystkim, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, pracy i polityki społecznej, administracji i cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych.
Wyspecjalizowana kadra z długoletnim doświadczeniem, w tym w służbach mundurowych, praktycy prawa karnego, psycholodzy sądowi stanowią gwarancję jakości prowadzonych wykładów i ćwiczeń, które w połączeniu z zajęciami laboratoryjnymi i terenowymi tworzą unikatową ofertę kształcenia.

Studenci studiów licencjackich, po drugim semestrze biorą udział w wyjazdowym, kilkudniowym obozie szkoleniowo-kondycyjnym. Intensywny i ciekawy program obozu obejmuje zajęcia z doskonalenia technik strzeleckich, zajęcia z samoobrony, technik interwencji i stosowania środków przymusu bezpośredniego. Stanowi on doskonałe uzupełnienie zajęć realizowanych w trakcie studiów.

W bogato wyposażonych pracowniach laboratoryjnych studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia zdobywają umiejętności z zakresu m.in. badań kryminalistycznych (badania daktyloskopijne, mechanoskopijne, traseologiczne), psychofizjologicznych badań poligraficznych (wariograficznych), technik przesłuchania świadka, identyfikacji wybranych substancji toksycznych (w Laboratorium Zagrożeń Chemicznych).

Studia licencjackie
6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Program studiów licencjackich ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kryminologicznych. Dobrane ze szczególną wnikliwością kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. zagadnienia dotyczące czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki, eksperymentów kryminalistycznych, analizy śledczej cyfrowych nośników danych, metod i taktyk przesłuchań świadka i są w znacznym wymiarze godzin realizowane w formie zajęć laboratoryjnych.
Pozwala to absolwentowi na kontynowanie nauki na studiach magisterskich oraz na podjęcie obowiązków zawodowych.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • podstawy prawa karnego,
 • podstawy prawa karnego procesowego,
 • kryminologia,
 • kryminalistyka,
 • współczesne zagrożenia terroryzmem,
 • psychologia kryminalistyczna,
 • psychologia wyjaśnień i zeznań,
 • taktyka przesłuchań,
 • badania kryminalistyczne.
Studia magisterskie
4 semestry
Profil praktyczny
Dyplom magistra
Studia dzienne
Studia zaoczne

Studia magisterskie predysponują absolwenta do pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Oferta ścieżek kształcenia zdefiniowana w specjalnościach określa szczegółowo profil wiedzy i umiejętności zawodowych.

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • psychologia zaburzeń zachowania i postępowania,
 • służby specjalne,
 • metody strategie zapobiegania przestępczości,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • wybrane problemy współczesnej kryminalistyki.

Specjalności

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia magisterskie
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia dedykowane są tym, którzy interesują się zagadnieniami bezpieczeństwa kraju, ochrony osób i mienia, przeciwdziałania przestępczości, prawem i chcieliby pracować w jednostkach niwelujących zagrożenia występujące we współczesnym świecie.

Studia magisterskie mogą podjąć absolwenci studiów licencjackich wszystkich kierunków. Program kształcenia skonstruowany jest w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, uszczegółowionych w kompetencje zawodowe charakterystyczne dla specjalności, na których kształcimy.

 • zdobędziesz kompleksowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych,
 • uzyskasz wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, psychologii, kryminologii
  oraz prawa,
 • nabędziesz umiejętności oceniania i eliminowania zagrożeń – będziesz brać udział w zajęciach w nowocześnie wyposażonej Pracowni Kryminalistycznej,
 • dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • będziesz intensywnie pracował nad swoją sprawnością fizyczną.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • Policji,
 • Straży Miejskiej, Granicznej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • służbach specjalnych,
 • sztabach kryzysowych,
 • służbie więziennej,
 •  instytucjach administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.


Zobacz naszą pełną listę obszarów zatrudnienia ›​

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Główną Policji – Absolwenci WSZOP
aplikujący do pracy w Policji mają możliwość zaliczenia zdobytej na studiach wiedzy jako
połowy obowiązkowego szkolenia policyjnego.

Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze bezpieczeństwa. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających w województwie śląskim.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów – przewaga zajęć w formie warsztatowej, laboratoria z potencjałem porównywalnym do tego, czym dysponuje Policja, wykładowcy – byli policjanci, pracownicy różnych służb, w tym specjalnych, obozy szkoleniowe i kondycyjne, zajęcia na strzelnicy oraz z samoobrony, a także staże w specjalnie wybranych instytucjach.

Profesjonalne laboratoria

Laboratoria i pracownie to dla WSZOP wizytówka. Tworzą one wraz ze specjalistycznymi pracowniami i unikatową w skali kraju aparaturą istotne zaplecze kierunku. 

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani
i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy, z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Poznaj szczegóły ›

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość
i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Logo KNKiK

Koło Naukowe Kryminalistyki
i Kryminologii WSZOP

Zdjęcie ilustrujące Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Stół daktyloskopijny, wariograf, narkogogle, alkogogle, kamera termowizyjna, noktowizor i wiele innych.

Laboratorium kryminalistyczne WSZOP jedno z najlepiej wyposażonych na Śląsku.

Zdjęcie ilustrujące laboratoria Bezpieczeństwa wewnętrznego

Jednymi z wielu doświadczeń, które pozostają z naszymi absolwentami są obozy treningowe oraz zdobyte umiejętności w laboratoriach i wizytach szkoleniowych.​

Zobacz nasze relacje wideo.

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej 400 zł
  UWAGA! Przy złożeniu dokumentów do 31.07.2021 r. opłata wpisowa 0 zł

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.
Skip to content