Projekty unijne zrealizowane

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach działalności realizuje projekty unijne. Dzięki pozyskanym środkom Uczelnia może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów.

2023 rok

1. Projekt „Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-ZR64/18

Czas realizacji: 1 marca 2019 r. – 28 lutego 2023 r.

Beneficjenci: studenci WSZOP

Cel projektu: złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz doświadczenia praktycznego w wyniku:

 • opracowania programu nowej specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i realizacji zajęć we współpracy z pracodawcami
 • organizacji wizyt studyjnych u pracodawców oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków dla studentów kierunków Energetyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • certyfikowanych szkoleń.

Całkowita wartość projektu: 1 242 323,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 205 053,40 zł

Więcej informacji o projekcie ›

2022 rok

1. Projekt „Sprawna uczelnia - sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-A109/19

Czas realizacji: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Beneficjenci: studenci WSZOP i kandydaci na studia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kadra dydaktyczna i administracyjna WSZOP.

Cele projektu:

 • wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI
 • wsparcie obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami poprzez: 
  • zmiany w strukturze Uczelni
  • wzmocnienie Centrum Osób z Niepełnosprawnościami 
  • wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami 
  • dostosowanie budynków Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami
  • dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami
  • szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej WSZOP, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 877 281,25 zł
Wartość dofinansowania: 850 960,78 zł

2. Tytuł projektu: „Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka”

nr POWR.03.01.00-00-DU55/18

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Beneficjenci: studenci WSZOP

Cel projektu: złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów Energetyka i Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej. Zmiany obejmują zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców (staże zawodowe).

Całkowita wartość projektu: 2 859 805,05 zł
Wartość dofinansowania: 2 774 010,89 zł

Więcej informacji o projekcie ›

3. Tytuł projektu: „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-Z047/17

Czas realizacji: 1 października 2018 r. – 28 grudnia 2022 r.

Beneficjenci: studenci oraz kadra WSZOP.

Cele projektu:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, w tym stworzenie nowych specjalności: Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski menadżer BHP
 • podnoszenie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym realizacja certyfikowanych szkoleń oraz warsztatów, wizyt studyjnych i zadań w formie projektowej
 • podnoszenie kompetencji kadr uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym, zarządzania informacją i umiejętności prezentacyjnych, w tym realizacja szkoleń i warsztatów
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią – aktualizacja licencji oraz zakup dodatkowych modułów do systemu ProAkademia, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia, w tym przeprowadzenie badań rynku pracy w regionie pod kątem zapotrzebowania na kadry inżynierskie oraz zarządzające
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych we WSZOP.

Całkowita wartość projektu 5 193 141,02 zł
Wartość dofinansowania: 5 037 346,78 zł

Więcej informacji o projekcie ›

2019 rok

1. Tytuł projektu: „Dobry start na rynku pracy z Akademickim Biurem Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od września 2016 r. do lutego 2019 r. realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 423 223,12 zł

Całkowita wartość projektu: 436 312,50 zł

Więcej informacji o projekcie ›

2. Tytuł projektu: „Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

WSZOP od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r. realizował projekt pt.: Program wysokiej jakości staży dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 250 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym WSZOP

Adresaci i miejsce realizacji: staże dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia, kierunków: Filologia angielska, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie, realizowane w przedsiębiorstwach w Polsce lub za granicą.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 452 881,52 zł

Całkowita wartość projektu: 1 497 816,00 zł

Więcej informacji o projekcie ›

2013 rok

WSZOP – rozwój ze znakiem jakości (POKL)

Studia podyplomowe (po dwie edycje): Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwieAudyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków.

Wartość projektu: 1 163 940,65 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2012 rok

Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia - studia podyplomowe (dwie edycje) (POKL)

Wartość projektu: 439 531,60 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet II. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia.

2009 rok

Wdrożenie strategii rozwoju w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy Katowicach (POKL)

 • Utworzenie kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska.
 • Utworzenie specjalności Zarządzanie organizacjami służby zdrowia (we współpracy z Uniwersytetem Paryż 13). Przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki. 
 • Organizacja przez Akademickie Biuro Karier cyklu szkoleń dla studentów WSZOP oraz targów pracy.

Wartość projektu: 2 790 285,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IV. Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł projektu: „Zakup specjalistycznego wyposażenia, celem utworzenia kompleksu innowacyjnych laboratoriów Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na potrzeby gospodarki regionu (RPO WSL)”

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Priorytet I. Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 1 053 179,96 zł

Skip to content