Polityka Jakości Kształcenia

WSZOP stara się wychodzić naprzeciw potrzebom zarówno studentów, jak i szkolnictwa wyższego. Wobec częstych zmian w systemie prawnym, regulującym prowadzenie studiów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju szkolnictwa wyższego, Władze WSZOP podjęły decyzję o utworzeniu własnych rozwiązań systemowych. Mają one na celu zapewnienie akademickich standardów oraz unowocześnienie programów kształcenia tak, aby nieposiadający doświadczenia zawodowego absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Polityka Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach została wprowadzona na podstawie Uchwały Senatu WSZOP z dnia 18 listopada 2011 r. i jest spójna z wizją i misją Uczelni. Celem głównym Polityki jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia wszystkim studentom WSZOP.

Programy studiów i ich części w postaci modułów specjalnościowych uwzględniają w równej mierze potrzeby przyszłych pracodawców, jak i zainteresowania studentów.

Polityka Jakości Kształcenia WSZOP wskazuje zarówno na realizację przepisów prawnych oraz dyrektyw zewnętrznego organu kontroli jakości kształcenia, jakim jest Polska Komisja Akredytacyjna, jak i na Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego elementem jest Księga Jakości Kształcenia WSZOP.

Polska Komisja Akredytacyjna dziesięciokrotnie pozytywnie oceniła jakość kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach na kierunkach:

Zarządzanie:

 • uchwała Prezydium PKA nr 425/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 305/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 238/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 67/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • uchwała Prezydium PKA nr 17/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 504/2013 z dnia 5 września 2013 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 67/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 257/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • uchwała Prezydium PKA nr 197/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
 

Filologia angielska:

 • uchwała Prezydium PKA nr 768/2015 z dnia 17 września 2015 r.
 • uchwała Prezydium PKA nr 615/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
 

Kulturoznawstwo:

 • uchwała Prezydium PKA nr 79/2014 z dnia 6 marca 2014 r.

Celem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia we WSZOP jest w szczególności:

 1. Unowocześnienie programów kształcenia oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów na studia, z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji.
 2. Stałe doskonalenie jakości procesu kształcenia oraz warunków prowadzenia zajęć.
 3. Dbałość o wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej.
 4. Badanie opinii pracodawców oraz absolwentów w zakresie dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Skip to content