Projekty unijne w trakcie realizacji

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach działalności, realizuje projekty unijne. Dzięki pozyskanym środkom Uczelnia może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów.

Projekt „Zielona energia - perspektywą rozwoju WSZOP”

realizowany ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr: FERS.01.05-IP.080064/23

Czas realizacji: 1 marca 2024 r. – 31 marca 2027 r.

Cel projektu: specjalistyczne przygotowanie kadr inżynierskich i magisterskich na potrzeby rynku wywołane transformacją energetyczną i wprowadzeniem zielonej gospodarki poprzez:

 1. Opracowanie programów specjalności na studiach: Energetyka – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia I st. oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – PRZEMYSŁOWE INSTALACJE OZE studia II st. w odpowiedzi na potrzeby branż kluczowych dla rozwoju gospodarki, wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego (energetyka, zielona gospodarka)
 2. Utworzenie Laboratorium OZE
 3. Utworzenie Pracowni Komputerowej OZE
 4. Promocja i popularyzacja zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju
 5. Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w proces kształcenia
 6. Rozwój kompetencji studentów w obszarze problematyki niezależności energetycznej i energii odnawialnej pożądanych dla nowoczesnej gospodarki 4,0.

Całkowita wartość projektu: 2 030 400,40 zł

Wartość dofinansowania: 1 969 488,33 zł

Projekt jest kierowany do:

 • studentów studiów inżynierskich kierunku Energetyka o specjalności OZE
 • studentów studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności Przemysłowe Instalacje OZE
 • nauczycieli akademickich prowadzących i wspierających proces kształcenia na kierunku Energetyka i ZIP (OZE i PI OZE)

Zadania do realizacji:

 1. Przygotowanie i realizacja kształcenia na specjalnościach OZE ( Energetyka I st.) PI OZE ( ZIP II st.)

Zakres działań:

 • opracowanie koncepcji kształcenia
 • modyfikacja przedmiotów kierunkowych
 • realizacja zajęć przez praktyków z OZE
 • zakup literatury
 1. Utworzenie Laboratorium OZE (w tym stanowiska badawczo-dydaktycznego fotowoltaiki ) oraz Pracowni Komputerowej OZE

Zakres działań:

 • opracowanie koncepcji laboratorium
 • projekt techniczny
 • adaptacja architektoniczna budynku i terenu,
 • zakupy aparatury do pracowni,
 • instalacja stanowiska badawczo-dydaktycznego fotowoltaiki
 • zakup sprzętu komputerowego wraz z specjalistycznym oprogramowaniem
 • zakup wyposażenia Pracowni Komputerowej
 1. Podniesienie poziomu kwalifikacji/kompetencji studentów w trakcie szkoleń i wizyt studyjnych

Zakres działań:

 • organizacja szkoleń: Uprawnienia SEP – do pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru
 • wizyty studyjne – zapoznanie z technologiami
 1. Realizacja działań ograniczających zjawisko przedwczesnego kończenia nauki

Dla kandydatów:

 • warsztaty dla uczniów Zielona energia (cykl: Akademii Młodego Inżyniera WSZOP)
 • seminaria dla nauczycieli szkół partnerskich kształcących potencjalnych kandydatów na studia OZE nt. zielonej energii w aspekcie zmian klimatycznych
 • przygotowanie Informatorów nt. oferty studiów EN OZE i ZIP PI OZE

Dla studentów – zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe

dla nauczycieli akademickich – szkolenia:

 • Jak uczyć i motywować studentów?
 • Tutoring akademicki
 1. Podniesienie poziomu kompetencji kadry dydaktycznej

Rodzaje szkoleń:

 • kompetencje cyfrowe – cykl szkoleń indywidualnie zdefiniowanych mający na celu podniesienie kompetencji w obszarach informatycznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz funkcjonalnych, które będą wykorzystywane w wprowadzonych zajęciach.
 • kompetencje dydaktyczne – szkolenie w zakresie metod aktywizujących, kreatywnych i innowacyjnych w dydaktyce akademickiej ma na celu poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli dzięki przedstawieniu innowacyjnych i kreatywnych narzędzi służących dydaktyce
 • uniwersalne projektowanie w edukacji obejmujące praktykę tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych dla różnych odbiorców
 • zielona transformacja – podniesienie komp. merytorycznych związanych ze zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem i społecznymi skutkami transformacji, także formą wdrożenia treści dot. „zielonej energii” do dydaktyki
 • kompetencje merytoryczne – aktualizacja wiedzy, nauki i techniki w zakresie przedmiotu.

Główne rezultaty:

 1. 27 absolwentów Energetyki studia I stopnia inżynierów specjalności OZE (90 %)
 2. 41 absolwentów ZIP studia II stopnia specjalności PI OZE (90 %)
 3. Dwie nowe specjalności : Odnawiane Źródła Energii oraz Przemysłowe Instalacje OZE
 4. Modyfikacja programów kształcenia (kierunki: EN I st. i ZIP II st.) we współpracy z praktykami z branży OZE
 5. Zwiększenie konkurencyjności absolwentów WSZOP
 6. Wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
 7. Wdrożenie działań prowadzących do rekrutacji świadomych kandydatów na kierunki objęte wsparciem w projekcie 

Biuro projektu:
Biuro Projektu Katowice
ul. Bankowa 8, pokój nr 108
Koordynator projektu – mgr inż. Beata Kaszlik
T: 32 355 97 70 wew. 59

#FunduszeUE

Podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz.1169, z późn.zm.), zwanej dalej „KPON” można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej . Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestnicząc we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdy poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-26 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zobacz projekty unijne zrealizowane we WSZOP:

Skip to content