Zeszyty Naukowe WSZOP

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach wydawane są od 2005 roku. Zostały umieszczone w części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 7 pod numerem 2182.

Zeszyty Naukowe WSZOP są indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master z oceną za 2017 rok ICV = 56,68 pkt.

Nawiązując do zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych we WSZOP, przyjmujemy do druku artykuły nowatorskie, poznawcze i przeglądowe z następujących obszarów tematycznych:

  • ochrona pracy – rozumiana jako szeroki, interdyscyplinarny obszar obejmujący prawo pracy, identyfikację i analizę zagrożeń na stanowiskach pracy, badanie materialnych i niematerialnych czynników środowiska pracy, szacowanie ryzyka zawodowego, rozwiązania techniczne i organizacyjne optymalizujące warunki pracy
  • zagrożenia i bezpieczeństwo ludzi w środowisku naturalnym i zamieszkania oraz warunki poprawiające ich bezpieczeństwo
  • techniczne bezpieczeństwo pracy
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzanie zintegrowane
  • psychologia w pracy

Nasza polityka wydawnicza przewiduje publikację sprawozdań z prac naukowych realizowanych we WSZOP w formie zeszytów naukowych o charakterze monograficznym.

Zapraszam pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz autorów spoza naszej Uczelni, naukowców, praktyków biznesu do publikowania swoich prac na łamach ZN WSZOP. Życzę wszystkim, aby nasza współpraca przyniosła nie tylko satysfakcję z publikacji, ale stała się również zarzewiem do dalszej pracy badawczej i wymiany poglądów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

prof. dr hab. inż. Marek Trombski

Redaktor Naczelny

Artykuły umieszczone w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach są indeksowane w specjalistycznej bazie BazTechGoogle ScholarIndex Copernicus i WorldWideScience.

Na mocy porozumienia partnerskiego, wybrane artykuły naukowe publikowane są także na stronach portalu internetowego PTWP-ONLINE Sp. z o.o.:  wnp.pl – portal gospodarczy  i pulshr.pl.

Logo puls HR
Logo WNP

Zadania

1. Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych (pozyskanie numerów DOI – Digital Object Identifier), 

2. Udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji, które są finansowane w ramach umowy 900/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo Ministerstwa Nauki
Skip to content