Kierunek

Filologia Angielska
studia licencjackie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Współczesny rynek pracy poszukuje osób, które biegle posługują się językami obcymi. Prym wśród nich wiedzie język angielski, a my sprawiamy, że nie jest on obcy.

Wiedza o języku, literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych wsparta jest intensywnym treningiem językowym, a metody warsztatowe wykorzystywane w dydaktyce rozwijają kreatywność studentów i umożliwiają rozwój kompetencji miękkich.

Studia licencjackie

6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Kierunek Filologia Angielska jest przeznaczony dla osób, które posiadają predyspozycje do nauki języków obcych oraz są zainteresowane komunikacją międzykulturową.

Stawiamy na praktyczne umiejętności poprzez zajęcia w formie warsztatowej, umiędzynarodowienie studiów, program Erasmus+, praktyki zawodowe oraz nowoczesne technologie w nauczaniu. Zajęcia specjalnościowe realizują tłumacze przysięgli oraz praktycy z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. Naturalną swobodę w mówieniu zapewniają konwersacje z native speakerem.

 • legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiada wszechstronne kompetencje w zakresie mówionego i pisanego języka angielskiego
 • potrafi swobodnie rozmawiać w języku angielskim, czyta i rozumie teksty ogólne i literaturę fachową
 • posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Absolwenci, którzy chcą podjąć naukę na kierunku Filologia Angielska mają możliwość skorzystania z kształcenia na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie). Na uczelni zajęcia prowadzone są do wyboru w trybie stacjonarny i niestacjonarnym. Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Zależy nam na tym, aby nasi studenci mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji spoza standardowego programu nauczania. Udostępniamy atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Specjalności

Z myślą o przyszłości zawodowej studentów, oferujemy możliwość wyboru specjalności. Na kierunku Filologia Angielska do wyboru specjalności: Translatoryka stosowana, Język angielski w biznesie. Po ukończeniu studiów na tym kierunku poprawisz swoje perspektywy zawodowe, zdobędziesz umiejętności, wiedzę, kwalifikacje, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie np. w szkołach językowych, prowadzić kursy językowe, czy też podjąć pracę jako tłumacz. 

Translatoryka stosowana

studia licencjackie

Translatoryka stosowana

studia licencjackie

Język angielski
w biznesie

studia licencjackie

Język angielski
w biznesie

studia licencjackie
 • Kandydaci na studia powinni znać język angielski na poziomie B2 potwierdzony wynikami z matury.
 • Kandydaci na studia, bez potwierdzonej znajomości języka angielskiego na świadectwie maturalnym oraz kandydaci ze starą maturą (sprzed 2005 roku) przystępują do testu weryfikującego kompetencje językowe na poziomie B2.
 • Kandydaci na studia – cudzoziemcy przystępują do testu weryfikującego  kompetencje językowe na poziomie B2.

WSZOP oferuje nowoczesne narzędzia do wspomagania nauki języków obcych: 

Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych, a ponadto rozwija umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Zastosowane oprogramowanie Mentor umożliwia nagrywanie i odsłuchiwanie nagrań oraz równoległe ich korekty. 

Kabiny do tłumaczeń konferencyjnych – pozwalają na prowadzenie zajęć symulujących pracę tłumacza w obrębie sali konferencyjnej, kształtują samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Program SLD TRADOS – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczenia wspomaganego komputerowo.

IBUK Libra – umożliwia zdalne korzystanie z cyfrowego księgozbioru zawierającego około 1900 pozycji.

Absolwenci kierunku Filologia angielska mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych
 • biurach tłumaczeń
 • urzędach obsługujących cudzoziemców
 • przedstawicielstwach firm międzynarodowych
 • wydawnictwach
 • turystyce i hotelarstwie.

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska

Studia licencjackie
Kierunek: Filologia angielska

 • Kandydaci na studia powinni znać język angielski na poziomie B2 potwierdzony wynikami z matury (min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).
 • Kandydaci na studia, bez potwierdzonej znajomości języka angielskiego na świadectwie maturalnym oraz kandydaci ze starą maturą (sprzed 2005 roku) przystępują do testu weryfikującego kompetencje językowe na poziomie B2.
 • Kandydaci na studia – cudzoziemcy przystępują do testu weryfikującego  kompetencje językowe na poziomie B2.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na dany rok akademicki określa Uchwała Senatu WSZOP  
Zasady rekrutacji na kierunek: Filologia angielska w roku akademickim 2021/2022.

WSZOP oferuje nowoczesne narzędzia do wspomagania nauki języków obcych: 

 • Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych, a ponadto rozwija umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Zastosowane oprogramowanie Mentor umożliwia nagrywanie i odsłuchiwanie nagrań oraz równoległe ich korekty. 
 • Kabiny do tłumaczeń konferencyjnych – pozwalają na prowadzenie zajęć symulujących pracę tłumacza w obrębie sali konferencyjnej, kształtują samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
 • Program SLD TRADOS – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczenia wspomaganego komputerowo.
 • IBUK Libra – umożliwia zdalne korzystanie z cyfrowego księgozbioru zawierającego około 1900 pozycji.

Absolwenci kierunku Filologia angielska mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych
 • biurach tłumaczeń
 • urzędach obsługujących cudzoziemców
 • przedstawicielstwach firm międzynarodowych
 • wydawnictwach
 • turystyce i hotelarstwie.
Grafika ilustrująca wiedzę z kierunku Filologii angielskiej

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa
Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są stale monitorowane i dostosowywane do zmieniających się warunków życia gospodarczego i wymagań rynku pracy.

Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających
w województwie śląskim.

Praktyczne podejście
Dążymy do uzyskania przewagi konkurencyjnej naszych absolwentów, stawiając na praktyczne umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w kameralnym gronie przez najlepszych nauczycieli akademickich, praktyków  z wieloletnim doświadczeniem oraz native speakerów. Międzynarodowe środowisko studentów pozwala na integrację z osobami z różnych obszarów języka angielskiego.
 
Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Kadra specjalistów
Naszą kadrę stanowią zaangażowani profesorowie i wykładowcy inspirujący studentów do studiowania, doświadczeni praktycy i eksperci oraz native speakerzy, z rzetelnym i przyjaznym nastawieniem wobec studentów.
Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania
w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Zdjęcie ilustrujące wyjazd zagraniczny Erasmus+
Studenci WSZOP w ramach międzynarodowej współpracy opartej na programie Erasmus+ mają możliwość realizacji studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich.

Filologia Angielska prowadzona jest m.in. w:

 • University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Almeria, Almería, Hiszpania
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Stambuł, Turcja.

Z programu kształcenia i możliwości odbycia staży zawodowych za granicą mogą skorzystać również absolwenci Filologii Angielskiej.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
690 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 350 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
550 zł

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty. Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Zniżki
20% zniżki na drugi semestr studiów

*na studia stacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 16 września 2023 r.
20% zniżki na drugi semestr studiów

na studia niestacjonarne przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 16 września 2023 r.
wpisowe 50 zł

przy złożeniu dokumentów do końca rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00

WAŻNE!

Dla kandydatów z nową maturą brany jest pod uwagę wynik z matury z języka angielskiego (min. 60% z poziomu podstawowego lub 40% z poziomu rozszerzonego).

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2. 

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content