Kierunek

Energetyka studia inżynierskie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Na kierunku Energetyka kształcimy inżynierów, którzy będą posiadali podstawową wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych oraz zasady działania energetycznych urządzeń technicznych. Będą przygotowani do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem energii oraz będą posiadali kompetencje do realizacji zadań z zakresu energetyki zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

Absolwenci uzyskują uprawnienia SEP-owskie z zakresu dozoru i eksploatacji. Są przygotowani do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz na studiach podyplomowych.

Studia inżynierskie
Studia dzienne
Studia zaoczne

W programie studiów przekazywana jest podstawowa wiedza inżynierska związana z użytkowaniem energii, technologiami pozyskania, transformacji i transportu energii, systemów paliwowo-energetycznych, wpływu energetyki na środowisko oraz wiedza specjalistyczna związana z wybraną specjalnością. Studenci nabywają ponadto kompetencje z języka angielskiego na poziomie B-2 oraz kompetencje społeczne przygotowujące do pracy w różnorodnych zespołach.

Praktyczna forma studiów wyraża się w ćwiczeniach realizowanych w dedykowanych laboratoriach, zajęciach projektowych oraz praktykach zawodowych w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii, w organizacjach związanych z zieloną energią, jak również w firmach świadczących komercyjne usługi w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Ponad 60% zajęć stanowią ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe oraz terenowe. Studia wieńczy opracowanie projektu inżynierskiego oraz egzamin dyplomowy.

 

Studia we WSZOP na kierunku Energetyka to propozycja dla osób o technicznych predyspozycjach, które chcą brać aktywny udział w budowaniu ekologicznej przyszłości energetyki. Podejmując studia na tym kierunku, dowiesz się jak powinien być przeprowadzany nadzoru nad procesem produkcji energii, jak wykonać audyt energetyczny. Zdobyte na studiach kompetencje, uprawnienia i tytuł inżyniera zapewniają zatrudnienie w innowacyjnych zakładach energetycznych i przemysłowych, a także firmach zajmujących się nowoczesnym, ekologicznym budownictwem.

Specjalności

Dozór i eksploatacja instalacji
energety­cznych

studia inżynierskie

Dozór i eksploatacja instalacji
energety­cznych

studia inżynierskie

Zarządzanie energią
w zakładzie przemysło­wym

studia inżynierskie

Zarządzanie energią
w zakładzie przemysło­wym

studia inżynierskie

Dla wszystkich, którzy mają umysł ścisły, zainteresowania techniczne i wykazują się kreatywnością techniczną oraz interesuje ich bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne technologie i innowacje w produkcji energii.

 • Uregulowań prawnych i wymagań dotyczących dokumentacji technicznej,
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • alternatywnych źródeł energii tj. wiatru, słonecznej, geotermalnej, jądrowej, hydroenergii i energii biomasy, 
 • gospodarki energetycznej w skali przedsiębiorstwa, kraju, Unii Europejskiej i globalnej.

Absolwenci kierunku: Energetyka w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się
o zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych, jako specjaliści w zakresie problemów energetyki,
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach związanych z energetyką,
 • małych i średnich firmach działających w obszarze innowacji energetycznych.

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka

Studia inżynierskie
Kierunek: Energetyka

Dla wszystkich, którzy mają umysł ścisły, zainteresowania techniczne i wykazują się kreatywnością techniczną oraz interesuje ich bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne technologie i innowacje w produkcji energii.

 • Uregulowań prawnych i wymagań dotyczących dokumentacji technicznej,
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych,
 • alternatywnych źródeł energii tj. wiatru, słonecznej, geotermalnej, jądrowej, hydroenergii i energii biomasy, 
 • gospodarki energetycznej w skali przedsiębiorstwa, kraju, Unii Europejskiej i globalnej.

Absolwenci kierunku: Energetyka w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się
o zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych, jako specjaliści w zakresie problemów energetyki,
 • elektrowniach,
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach związanych z energetyką,
 • małych i średnich firmach działających w obszarze innowacji energetycznych.
Grafika symbolizująca wiedzę z kierunku Energetyka

Nasze atuty

Przyszłość zawodowa

Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania są ciągle modyfikowane, zgodne z wymaganiami i zapotrzebowaniem aktualnego rynku pracy w obszarze energetyki. Nasi absolwenci według badań ELA należą do najlepiej zarabiających
w województwie śląskim
.

Praktyczne podejście

Stawiamy na praktyczne umiejętności naszych absolwentów. Temu służy program studiów – przewaga zajęć w formie warsztatowej oraz laboratoria.

Profesjonalne laboratoria

Laboratoria i pracownie to dla WSZOP wizytówka. Tworzą one wraz ze specjalistycznymi pracowniami i unikatową w skali kraju aparaturą istotne zaplecze kierunku. 

Kadra specjalistów

Nasza kadra to starannie dobrani i sprawdzeni pracownicy o komplementarnej wiedzy oraz doświadczeniu: cenieni profesorowie i wykładowcy, inspirujący, angażujący pasjonaci, eksperci i praktycy,
z rzetelnym i – co równie ważne – przyjaznym nastawieniem do studentów.

Wyspecjali­zowany program

We WSZOP szczególną wagę przywiązujemy do doboru przedmiotów, ich ilości i formy. Opracowaliśmy autorski program dla kierunku: Energetyka, zweryfikowany przez Politykę Jakości Kształcenia, który zapewnia kompleksowy rozwój i wysoki poziom przygotowania zawodowego. 

Profil bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to nasza historia od początku istnienia Uczelni oraz główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć szeroko, jako bezpieczeństwo publiczne, pracy, ale także bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrzeni, w warstwie organizacyjnej, społecznej i kulturowej.

Otwartość i odpowie­dzialność

Nasza Uczelnia jest otwarta na różnorodność studentów bez względu na ich poglądy, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności (zobacz stronę Centrum Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością). Staramy się podchodzić przede wszystkim rzetelnie i odpowiedzialnie, kształtując postawy zaangażowania
w pracę oraz poszanowania drugiego człowieka. Prawa  studentów broni u nas Rzecznik Praw Akademickich.

Atmosfera Uczelni

Atmosfera to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankietowych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ wiemy, że to bardzo istotny czynnik studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze pozostający w pamięci. WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich studentów oraz wspierać ich w nauce i rozwoju.

Biblioteka posiada zbiory tradycyjne, cyfrowe i multimedialne oraz online (IBUK Libra). W bieżącej ofercie IBUK Libra znajduje się ponad siedemnaście tysięcy pozycji. Studenci mają dostęp w budynku Uczelni do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz Wirtualnej Biblioteki Nauk.
Gospodarki, które się szybko rozwijają, a jednocześnie nie chcą robić tego kosztem środowiska naturalnego, muszą inwestować w energetykę. Bo to ich przyszłość i bezpieczeństwo.

Energetyka jest obecnie dziedziną bardzo dynamicznie się rozwijającą, w szczególności w oparciu o nowe technologie
i powstające ciągłe innowacje.

Grafika symbolizująca kierunek Energetyka
„Chcemy, aby nasi absolwenci byli świadomymi menedżerami, liderami, którzy będą potrafili wdrażać projekty służące poprawie efektywności energetycznej zarówno na poziomie zakładu przemysłowego, jak i na poziomie gminy, samorządu” – mówi dr inż. Robert Piątek

Zobacz nasze wideo.

Chwalimy się

Logo Zielonego Feniksa
ZIELONY FENIKS dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy!

To cenne wyróżnienie przyznała naszej Uczelni Kapituła Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki doceniając wkład WSZOP w promowanie czystej ekologicznie energii. Nagrodę w trakcie uroczystej Gali podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu odebrali dr Anna Sikorska i dr inż. Robert Piątek – współtwórca studiów inżynierskich Energetyka.

Strona Zielonego Feniksa ›

Studenci Energetyki wyjechali w teren

Wyjątkowo ciekawie przebiegały zajęcia z przedmiotu Odnawialne źródła energii dla studentów WSZOP, kierunku Energetyka. Mieli bowiem niepowtarzalną okazję zobaczyć jak działa i funkcjonuje Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar. Opiekunem grupy był dr hab. inż. Tadeusz Sidor.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (35 rat)
590 zł
opłata semestralna (7 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 950 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 650 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 10:00 – 17:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
 • sobota: nieczynne
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: