Laboratorium Zagrożeń Chemicznych

Laboratorium Zagrożeń Chemicznych składa się z niezależnie działających pracowni: Pracowni Toksykologii i Ekologii, która jest pracownią dydaktyczną oraz Pracowni Instrumentalnej, która jest pracownią badawczą.

Zgodnie z programem studiów Studenci WSZOP, w ramach studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w Pracowni Toksykologii i Ekologii, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów: Toksykologia Przemysłowa oraz EkologiaZarządzanie Środowiskiem. Ponadto w pracowni realizowane są zajęcia w ramach studiów uzupełniających magisterskich z następujących przedmiotów: Ekotoksykologia, Chemia środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa i technologie oczyszczania ścieków, Gospodarka odpadami komunalnymi, Ochrona powierzchni ziemi i rewitalizacja terenów zdegradowanych oraz Zagrożenia chemiczne i biologiczne w środowisku pracy, w trakcie których studenci nabywają, m.in. następujących umiejętności: potrafią wyodrębnić poszukiwany ksenobiotyk z materiału biologicznego lub jego metabolit (np. alkohol metylowy lub fenol, jako metabolit benzenu), potrafią metodą spektrofotometrii wykonać oznaczenie jakościowe i ilościowe wybranych substancji i związków chemicznych w materiale biologicznym oraz w próbkach środowiskowych, w tym w ściekach i odciekach ze składowisk odpadów, a także potrafią wyznaczyć wielkość zapylenia w pobliżu emitorów liniowych i punktowych.

Ćwiczenia realizowane w laboratorium:

  • wyznaczenie wielkości wtórnego pylenia w otoczeniu emitorów liniowych terenów zurbanizowanych,
  • wyznaczenie wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody z Rawy, wody wodociągowej oraz wody destylowanej,
  • określenie biodostępności substancji mineralnych zawartych w glebach z terenów zmienionych antropogenicznie,
  • wyznaczenie wybranych parametrów chemicznych opadów atmosferycznych (deszczówki, śniegu) z terenów pozostających pod wpływem daleko sięgającej emisji przemysłowej, ruchu komunikacyjnego oraz lokalnej emisji niskiej,
  • oznaczanie sumy kationów zasadowych (S) Metodą Kappena,
  • wyznaczenie ilości pyłu zdeponowanego na liściach drzew rosnących na wybranych terenach zurbanizowanych oznaczanie twardości wody,
  • spektrofotometryczne oznaczanie zawartości fosforu w glebie,
  • oznaczanie pH gleby i kwasowości wymiennej metodą Sokołowa.

W Pracowni Toksykologii i Ekologii prowadzone są również zajęcia laboratoryjne w ramach studiów podyplomowych – Kryminalistyka i toksykologia sądowa.

Pracownia Toksykologii

Pracownia Ekologii

W Pracowni Instrumentalnej, wyposażonej w chromatograf gazowy, spektrofotometr IR oraz wysokiej klasy spektrofotometr UV-VIS, prowadzone są specjalistyczne badania z zakresu chemii analitycznej oraz materiałoznawstwa, takie jak: określanie procentowego składu produktów oraz ich analiza, badanie składu mieszanin związków chemicznych pod kątem oceny stopnia czystości analizowanych mieszanin oraz określanie stopnia zanieczyszczenia mieszanin, spektrofotometryczne określanie stopnia rozpuszczalności związków w różnych rozpuszczalnikach oraz przy różnych stężeniach, identyfikacja wiązań wodorowych oraz określanie grup związków zawierających wiązania sprzężone metodą spektrofotometrii UV‑VIS, analiza kationów metali i anionów nieorganicznych, analiza zawartości białka, identyfikacja i określanie struktury substancji organicznych, badanie oddziaływań międzycząsteczkowych, w tym powstających wiązań wodorowych metodą spektrofotometrii FT-IR, określanie stopnia czystości związków oraz badania struktury materiałów polimerowych.

Pracownia Instrumentalna

Skip to content