Misja i wizja

Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach jest kształcenie dostosowane do potrzeb społeczeństwa ponowoczesnego, regionalnego rynku pracy, zapewniające zatrudnienie absolwentom.

Misja realizuje się we wszystkich płaszczyznach działania Uczelni: naukowo-dydaktycznej, ogólnokulturalnej i wychowawczej. Uczelnia jest nastawiona na różne formy współpracy ze środowiskiem gospodarczym i społecznym, uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych oraz wymianie doświadczeń kadry naukowej i studentów.

Działalność naukowo-dydaktyczna WSZOP obejmuje obszary kształcenia z zakresu:

 • bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem humanizacji pracy w relacji człowiek – praca – środowisko,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • projektowania i eksploatacji urządzeń technicznych, obiektów budowlanych oraz instalacji przemysłowych w świetle bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego,
 • zarządzania produkcją i usługami w aspekcie informatycznych systemów wspomagania i modelowania,
 • bezpieczeństwa zorientowanego na przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym i na rozwój metod ratownictwa,
 • zarządzania z uwzględnieniem aspektów psychologicznych i kulturowych w środowisku pracy,
 • studiów kulturoznawczych w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego,
 • języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie.

Wypełniamy swoją misję poprzez realizację następujących zadań:

 • rozwój działalności dydaktycznej,
 • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,
 • rozwój działalności naukowo-badawczej,
 • rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym,
 • rozwój infrastruktury strukturalno-organizacyjnej.

Wizja

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji jako Uczelni rozpoznawalnej w zakresie podnoszenia ogólnej świadomości i wiedzy oraz kształtowania postaw społecznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa technicznego, a w szczególności bezpieczeństwa pracy.

WSZOP otwarta na otoczenie społeczne, coraz szerzej będzie włączać się  w wykonywanie zadań z dziedziny edukacji dla osiągnięcia celów regionalnej polityki społeczno-gospodarczej.  Priorytetem działalności będą kierunki studiów i badania naukowe z zakresu problemów związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, kulturą i regionem.

Skip to content