Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – opłaty wpisowej 400 zł   ZNIŻKA! Przy złożeniu dokumentów do 30 września 2021 r. opłata wpisowa 50 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł

  Numer konta:
  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

 
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Dla kandydatów na Filologię angielską z nową maturą brany jest pod uwagę wynik z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 

Test weryfikujący znajomość języka angielskiego odbędzie się w dwóch terminach:

 • 9 września 2021 (czwartek) o godz. 10:00-11:30, sala 11 (ul. Bankowa 8);
 • 23 września 2021 (czwartek) o godz. 10:00-11:30, sala 11 (ul. Bankowa 8);

Zobacz film Jak zostać studentem WSZOP?