Opłaty za studia

Studia we WSZOP są odpłatne.

Rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia określa Regulamin. Ze studentem zawierana jest umowa o  świadczenie usług edukacyjnych. Wysokość opłat określa Tabela odpłatności za studia.

Uczelnia zapewnia

  • stałą wysokość czesnego określoną w umowie
  • bezpłatne egzaminy, uczestnictwo w programowych obozach wyjazdowych, zajęciach w sekcjach sportowych i zawodach AZS, w kołach naukowych oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe w ramach Akademickiego Biura Karier
  • zwrot wszystkich opłat w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów/studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego
  • wybór systemu opłat czesnego*
  • bonifikaty regulaminowe
  • zwrot czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów –
    w części pozostałej, licząc od miesiąca następnego od daty skreślenia

* system miesięczny lub semestralny

Bonifikaty okresowe

Wpisowe 400 zł 0 zł

Przy złożeniu dokumentów do 4 marca 2024 r.

20% zniżki na drugi semestr studiów

Przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 4 marca 2024 r. 

Miesięczne czesne 290 zł przez dwa semestry nauki

Na wybranych specjalnościach studiów inżynierskich i magisterskich, przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 4 marca 2024 r. 

Zniżka na studia podyplomowe

Obniżone czesne do wysokości:

  • 3.500,00 zł dla kierunku BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem, Kadry i płace oraz Kryminalistyka i toksykologia sądowa
  • 4.400,00 zł dla kierunku Psychologia sądowa dla biegłych, Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem, Auditing energetyczny, Metrologia

przy złożeniu dokumentów i opłaceniu czesnego za pierwszy semestr do 16 września 2023 r. 

Wakacje od czesnego

Rozłóż pierwsze opłaty na raty.
Zapłać przy rekrutacji tylko 350 zł a resztę do 16 września 2023 r.

Bonifikaty regulaminowe

Na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej).

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którejkolwiek specjalności (nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych).

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którymkolwiek kierunku (nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych).

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP

Bonifikata dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

5% zniżki dla członków rodziny

Dla studiujących równocześnie członków rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek). Przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.

100 zł niższe czesne przy płatności semestralnej

Możliwość opłacenia całego semestru z góry (do 2 października i do 2 marca). 

Bonifikaty regulaminowe nie łączą się ze sobą, ani bonifikatami okresowymi, poza bonifikatami dotyczącymi opłat wpisowych.

W przypadku zbiegu praw do bonifikat stosuje się tylko jedną bonifikatę, korzystniejszą dla studenta/słuchacza. Wyjątki określa Kanclerz w drodze Zarządzenia.

Regulamin odpłatności za studia oraz inne formy kształcenia

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze lato 2023/2024 – luty

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze lato 2023/2024

Zarządzenie w sprawie bonifikat na kierunku Logistyka 2023/2024-sierpień

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024-marzec

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024-maj

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2023/24 – czerwiec

Zarządzenie w sprawie udzielania promes na studia dla absolwentów Szkół Partnerskich w roku akademickim 2023/24

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Numer konta do wpłat dla kandydatów:

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001

Skip to content