Opłaty za studia

Studia we WSZOP są odpłatne, za wyjątkiem studiów dofinansowanych ze środków europejskich.

Rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia określa Regulamin. Ze studentem zawierana jest umowa o  świadczenie usług edukacyjnych. Wysokość opłat określa Tabela odpłatności za studia.

Warunki studiowania z dofinansowaniem ze środków europejskich określają odrębne regulaminy.

Uczelnia zapewnia

 • stałą wysokość czesnego określoną w umowie
 • bezpłatne egzaminy, uczestnictwo w programowych obozach wyjazdowych, zajęciach w sekcjach sportowych i zawodach AZS, w kołach naukowych oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe w ramach Akademickiego Biura Karier
 • zwrot wszystkich opłat w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów/studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego
 • zwrot czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów –
  w części pozostałej, licząc od miesiąca następnego od daty skreślenia
 • wybór systemu opłat czesnego*
 • bonifikaty regulaminowe

* system miesięczny lub semestralny, z zastrzeżeniem że ostatni semestr za studia płatny jest w systemie semestralnym.

Miesięczny system opłat nie dotyczy studiów dofinansowanych z funduszy UE oraz cudzoziemców realizujących studia w języku angielskim

Bonifikaty regulaminowe

5% zniżki dla członków rodziny równocześnie studiujących we WSZOP 

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP 

50% zniżki za drugi kierunek 

80% zniżki za drugą specjalność studiowaną w ramach tego samego kierunku 

Promesa Rektora WSZOP na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej)

Bonifikaty okresowe

przy zapisie do 15 lipca br:

 • bezpłatny drugi semestr studiów stacjonarnych (łączy się z bonifikatą na studia inżynierskie)
 • 20 % zniżki na drugi semestr studiów niestacjonarnych (łączy się z bonifikatą na studia inżynierskie)
 • 10 % zniżki na pierwszy semestr studiów inżynierskich (ZIP, Energetyka) za średnią ocen z matury z matematyki – poziom podstawowy co najmniej 80 %

przy zapisie do 31 lipca br – zwolnienie z opłaty wpisowej 

przy zapisie do 31 sierpnia br – 20% zniżki na pierwszy semestr studiów stacjonarnych/niestacjonarnych dla służb mundurowych

Nr konta do wpłat dla kandydatów

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001