Opłaty za studia

Studia we WSZOP są odpłatne, za wyjątkiem studiów dofinansowanych ze środków europejskich.

Rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia określa Regulamin. Ze studentem zawierana jest umowa o  świadczenie usług edukacyjnych. Wysokość opłat określa Tabela odpłatności za studia.

Warunki studiowania z dofinansowaniem ze środków europejskich określają odrębne regulaminy.

Uczelnia zapewnia

  • stałą wysokość czesnego określoną w umowie
  • bezpłatne egzaminy, uczestnictwo w programowych obozach wyjazdowych, zajęciach w sekcjach sportowych i zawodach AZS, w kołach naukowych oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe w ramach Akademickiego Biura Karier
  • zwrot wszystkich opłat w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów/studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego
  • zwrot czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów –
    w części pozostałej, licząc od miesiąca następnego od daty skreślenia
  • wybór systemu opłat czesnego*
  • bonifikaty regulaminowe

* system miesięczny lub semestralny, z zastrzeżeniem że ostatni semestr za studia płatny jest w systemie semestralnym.

Miesięczny system opłat nie dotyczy studiów dofinansowanych z funduszy UE oraz cudzoziemców realizujących studia w języku angielskim

Bonifikaty regulaminowe

5% zniżki dla członków rodziny równocześnie studiujących we WSZOP 

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP 

50% zniżki za drugi kierunek 

80% zniżki za drugą specjalność studiowaną w ramach tego samego kierunku 

Promesa Rektora WSZOP na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej)

Bonifikaty okresowe

Opłata wpisowa 50 zł do zakończenia rekrutacji

Nr konta do wpłat dla kandydatów

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001