Opłaty za studia

Studia we WSZOP są odpłatne.

Rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia określa Regulamin. Ze studentem zawierana jest umowa o  świadczenie usług edukacyjnych. Wysokość opłat określa Tabela odpłatności za studia.

Uczelnia zapewnia

  • stałą wysokość czesnego określoną w umowie
  • bezpłatne egzaminy, uczestnictwo w programowych obozach wyjazdowych, zajęciach w sekcjach sportowych i zawodach AZS, w kołach naukowych oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe w ramach Akademickiego Biura Karier
  • zwrot wszystkich opłat w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów/studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego
  • wybór systemu opłat czesnego*
  • bonifikaty regulaminowe
  • zwrot czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów –
    w części pozostałej, licząc od miesiąca następnego od daty skreślenia

* system miesięczny lub semestralny

Bonifikaty okresowe

0 zł opłaty wpisowej

Przy zapisie na studia do 15 września 2022 r.

20% zniżki na studia stacjonarne i niestacjonarne

Na drugi semestr studiów przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 15 września 2022 r.

10% zniżki dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80% na poziomie podstawowym

Na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz energetyka przy złożeniu dokumentów do 15 września 2022 r.

0 zł dla laureatów i finalistów olimpiad

Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz energetyka przy złożeniu dokumentów do 15 września 2022 r. Dotyczy laureatów lub finalistów ogólnopolskiej olimpiady chemicznej/fizycznej/ekologicznej/matematycznej/informatycznej

20% zniżki dla służb mundurowych

Na pierwszy semestr studiów przy złożeniu dokumentów i zaświadczenia o pracy w służbach do 31 sierpnia 2022 r.

Bonifikaty regulaminowe

Na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej).

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którejkolwiek specjalności (nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych).

Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którymkolwiek kierunku (nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych).

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP

Bonifikata dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia.

5% zniżki dla członków rodziny

Dla studiujących równocześnie członków rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek). Przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.

100 zł niższe czesne przy płatności semestralnej

Możliwość opłacenia całego semestru z góry (do 2 października i do 2 marca). 

Bonifikaty regulaminowe nie łączą się ze sobą, ani bonifikatami okresowymi, poza bonifikatami dotyczącymi opłat wpisowych.

Bonifikata dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80% łączy się z bonifikatami dotyczącymi opłat wpisowych.

Bonifikata dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80% łączy się z bonifikatą 0 zł za drugi semestr na studiach stacjonarnych oraz z bonifikatą 20% zniżki na drugi semestr na studiach niestacjonarnych.

W przypadku zbiegu praw do bonifikat stosuje się tylko jedną bonifikatę, korzystniejszą dla studenta/słuchacza. Wyjątki określa Kanclerz w drodze Zarządzenia.

Zarządzenie w sprawie bonifikat na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Numer konta do wpłat dla kandydatów:

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001