Opłaty za studia

Studia we WSZOP są odpłatne.

Rodzaje opłat i zasady ich wnoszenia określa Regulamin. Ze studentem zawierana jest umowa o  świadczenie usług edukacyjnych. Wysokość opłat określa Tabela odpłatności za studia.

Uczelnia zapewnia

  • stałą wysokość czesnego określoną w umowie
  • bezpłatne egzaminy, uczestnictwo w programowych obozach wyjazdowych, zajęciach w sekcjach sportowych i zawodach AZS, w kołach naukowych oraz szkolenia i poradnictwo zawodowe w ramach Akademickiego Biura Karier
  • zwrot wszystkich opłat w sytuacji nieuruchomienia kierunku studiów/studiów podyplomowych/kształcenia specjalistycznego
  • wybór systemu opłat czesnego*
  • bonifikaty regulaminowe
  • zwrot czesnego w przypadku rezygnacji ze studiów/ skreślenia z listy studentów –
    w części pozostałej, licząc od miesiąca następnego od daty skreślenia

* system miesięczny lub semestralny

Bonifikaty regulaminowe

Na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej).

Nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych (np. funduszy z UE). Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którejkolwiek specjalności.

Nie przysługuje, jeśli studia są finansowane ze środków zewnętrznych (np. funduszy z UE). Bonifikata traci ważność w chwili skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów na którymkolwiek kierunku.

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP

Bonifikata dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia.

5% zniżki dla członków rodziny

Dla studiujących równocześnie członków rodziny (matka, ojciec, brat, siostra, współmałżonek). Przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. W chwili skreślenia lub ukończenia nauki przez jednego z członków rodziny bonifikata przestaje być naliczana.

100 zł niższe czesne przy płatności semestralnej

Możliwość opłacenia całego semestru z góry (do 2 października i do 2 marca). 

Bonifikaty okresowe

0 zł opłaty wpisowej

Przy zapisie na studia do 31 lipca 2022 r.

50 zł opłaty wpisowej

Przy zapisie na studia do 31 sierpnia 2022 r.

0 zł za drugi semestr

Na studiach stacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) po złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.

20% zniżki na drugi semestr

Na studiach niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) przy złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.

20% zniżki dla służb mundurowych

Na pierwszy semestr studiów przy złożeniu dokumentów i zaświadczenia o pracy w studiach do 31 sierpnia 2022 r.

10% zniżki na pierwszy semestr dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80%

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria Produkcji i Energetyka przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2022 r.

0 zł za pierwszy rok studiów inżynierskich dla laureatów i finalistów olimpiad

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji i Energetyka dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad: chemicznej, fizycznej, ekologicznej, matematycznej, informatycznej, przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2022 r.

Bonifikaty regulaminowe nie łączą się ze sobą, ani bonifikatami okresowymi, poza bonifikatami dotyczącymi opłat wpisowych.

Bonifikata dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80% łączy się z bonifikatami dotyczącymi opłat wpisowych.

Bonifikata dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80% łączy się z bonifikatą 0 zł za drugi semestr na studiach stacjonarnych oraz z bonifikatą 20% zniżki na drugi semestr na studiach niestacjonarnych.

W przypadku zbiegu praw do bonifikat stosuje się tylko jedną bonifikatę, korzystniejszą dla studenta/słuchacza. Wyjątki określa Kanclerz w drodze Zarządzenia.

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie w sprawie bonifikaty na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Numer konta do wpłat dla kandydatów:

mBank S.A. O/Katowice 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001