Projekty pozostałe

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” uzyskała finasowanie z budżetu państwa w wysokości 69.961,14 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 14/100). 

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach projektu zakupiono laptopy i kamery oraz zapewniono asystę techniczną platformy do nauki zdalnej. W ramach sfinansowanych działań wspierających proces kształcenia na odległość korzystają studenci, nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące zajęcia oraz inni pracownicy uczelni.