Projekty pozostałe

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach uzyskała finasowanie w ramach zadania ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickiemu 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry.

Realizacja zadnia polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Zajęcia realizowane będą w grupach 25 osobowych, w wymiarze do 30 godzin lekcyjnych na grupę.

Organizacja zajęć będzie miała na celu wyeliminowanie różnic w przygotowaniu abiturientów do odbywania studiów.

Logo_minister_pion_PL

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych” finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/270 z dnia 26.11.2021 r.”

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” uzyskała finasowanie z budżetu państwa w wysokości 69.961,14 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 14/100). 

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W ramach projektu zakupiono laptopy i kamery oraz zapewniono asystę techniczną platformy do nauki zdalnej. W ramach sfinansowanych działań wspierających proces kształcenia na odległość korzystają studenci, nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące zajęcia oraz inni pracownicy uczelni.

Skip to content