FAQ - najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja i proces przyjęcia na studia

 • Pierwszy etap – rejestracja w systemie internetowym.
 • Drugi etap – złożenie dokumentów i podpisanie umowy w Biurze Rekrutacji WSZOP, Katowice ul. Bankowa 8.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) 

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) 

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Podczas podpisywania umowy konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.
Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Rekrutacja na studia w semestrze zimowym wystartuje w maju 2022 r. i zakończy się 30 września 2022 r . Zajęcia rozpoczną się w październiku.

Sprawdź, czy wykonujesz wszystkie poprawne działania, szczegółowa instrukcja znajduje się w naszym FILMIE.
Jeśli trudności nadal występują, skontaktuj się z nami:

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tak! W systemie można się zarejestrować już dzisiaj, jednak należy pamiętać o skompletowaniu i złożeniu dokumentów niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

Tak. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów oraz osobiste podpisanie umowy z Uczelnią.
Mamy również obowiązek weryfikacji oryginału świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów z danymi w kwestionariuszu oraz z dowodem osobistym.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSZOP – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Możesz również zadać pytanie przez formularz zgłoszeniowy lub czat na stronie.

Dla kandydatów na Filologię angielską z nową maturą uwzględniany jest wynik z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Terminy będą wyznaczane w miarę potrzeb.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminu maturalnego i dopełnienie wszystkich etapów rekrutacji.

Opłaty i bonusy

Podstawową opłatą za studia (stacjonarne i niestacjonarne) jest czesne płacone w systemie miesięcznym lub semestralnym. Inne opłaty wynikają z nieterminowego zaliczania semestrów lub urlopów. (Tabela odpłatności).

Kandydaci zobowiązani są przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty:

  • czesnego za pierwszy semestr lub miesiąc studiów
  • rekrutacyjnej 85,00 zł
  • za wydanie indeksu i legitymacji 26,00 zł
  • wpisowej 400 zł 

Nie. Podczas wizyty w Biurze Rekrutacji WSZOP podpisana zostaje umowa, której załącznikiem jest tabela odpłatności obowiązująca w roku akademickim, w którym dokonuje się zapisu. Dzięki temu masz pewność, że przez cały okres studiowania wysokość czesnego oraz opłat dodatkowych będzie niezmienna.

Premiujemy wszystkich, którzy są już zdecydowani na studia we WSZOP.

Bonifikaty okresowe zostaną przedstawione już wkrótce, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej!

5% zniżki dla członków rodziny równocześnie studiujących we WSZOP 

20% zniżki na pierwszy semestr dla absolwentów WSZOP 

50% zniżki za drugi kierunek 

80% zniżki za drugą specjalność studiowaną w ramach tego samego kierunku 

Promesa Rektora WSZOP na bezpłatne studia stacjonarne dla najlepszych absolwentów Szkół Partnerskich (wymagana rekomendacja dyrektora Szkoły Partnerskiej)

Nie. Każdy semestr rozliczany jest oddzielnie, przy czym zmianę terminów płatności (na semestralną lub miesięczną) należy zgłosić przed rozpoczęciem semestru, w którym chcemy dokonać zmiany .