FAQ - najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja i proces przyjęcia na studia

 • Pierwszy etap – rejestracja w systemie internetowym.
 • Drugi etap – złożenie dokumentów i podpisanie umowy w Biurze Rekrutacji WSZOP, Katowice ul. Bankowa 8.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) Uwaga! Przy złożeniu dokumentów do 30.09.2021 r. wpisowe 50 zł

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) Uwaga! Przy złożeniu dokumentów do 30.09.2021 r. wpisowe 50 zł

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Podczas podpisywania umowy konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.
Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Rekrutacja na studia trwa do 30 września 2021 r. Zachęcamy do wcześniejszego złożenia dokumentów, dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z atrakcyjnych bonusów

Sprawdź, czy wykonujesz wszystkie poprawne działania, szczegółowa instrukcja znajduje się w naszym FILMIE.
Jeśli trudności nadal występują, skontaktuj się z nami:

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tak! W systemie można się zarejestrować już dzisiaj, jednak należy pamiętać o skompletowaniu i złożeniu dokumentów niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

Tak. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów oraz osobiste podpisanie umowy z Uczelnią.
Mamy również obowiązek weryfikacji oryginału świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów z danymi w kwestionariuszu oraz z dowodem osobistym.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSZOP – od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Możesz również zadać pytanie przez formularz zgłoszeniowy lub czat na stronie.

Dla kandydatów na Filologię angielską z nową maturą uwzględniany jest wynik z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Terminy będą wyznaczane w miarę potrzeb.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminu maturalnego i dopełnienie wszystkich etapów rekrutacji.

Opłaty i bonusy

Podstawową opłatą za studia (stacjonarne i niestacjonarne) jest czesne płacone w systemie miesięcznym lub semestralnym. Inne opłaty wynikają z nieterminowego zaliczania semestrów lub urlopów. (Tabela odpłatności).

Kandydaci zobowiązani są przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty:

  • czesnego za pierwszy semestr lub miesiąc studiów
  • rekrutacyjnej 85,00 zł
  • za wydanie indeksu i legitymacji 26,00 zł
  • wpisowej 400,00 zł (Przy złożeniu dokumentów do 30.09.2021 r. wpisowe 50 zł)

Premiujemy wszystkich, którzy są już zdecydowani na studia we WSZOP.

Przy złożeniu dokumentów do 30 września br. opłata wpisowa 50 zł

Nie. Każdy semestr rozliczany jest oddzielnie, przy czym zmianę terminów płatności (na semestralną lub miesięczną) należy zgłosić przed rozpoczęciem semestru, w którym chcemy dokonać zmiany .