FAQ - najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja i proces przyjęcia na studia

 • Pierwszy etap – rejestracja w systemie internetowym.
 • Drugi etap – złożenie dokumentów i podpisanie umowy w Biurze Rekrutacji WSZOP, Katowice ul. Bankowa 8.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) – przy złożeniu dokumentów do 31.07.2021 r. 0 zł

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Wymagane dokumenty:

  • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
  • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
  • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
  • dowód wpłaty:

– czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
– opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł) oraz za wydanie indeksu i legitymacji (26,00 zł)
– opłaty wpisowej (400,00 zł) – przy złożeniu dokumentów do 31.07.2021 r. wpisowe 0 zł

Numer konta: mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001,
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata.

Podczas podpisywania umowy konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.
Biuro Rekrutacji jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Rekrutacja na studia trwa do 30 września 2021 r. Zachęcamy do wcześniejszego złożenia dokumentów, dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z atrakcyjnych bonusów

Sprawdź, czy wykonujesz wszystkie poprawne działania, szczegółowa instrukcja znajduje się w naszym FILMIE.
Jeśli trudności nadal występują, skontaktuj się z nami:

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tak! W systemie można się zarejestrować już dzisiaj, jednak należy pamiętać o skompletowaniu i złożeniu dokumentów niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

Tak. warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów oraz osobiste podpisanie umowy z Uczelnią.
Mamy również obowiązek weryfikacji oryginału świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów z danymi w kwestionariuszu oraz z dowodem osobistym.

Zapraszamy do Biura Rekrutacji WSZOP – od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

T: 32 355 97 73
@: rekrutacja@wszop.edu.pl

Możesz również zadać pytanie przez formularz zgłoszeniowy lub czat na stronie.

Dla kandydatów na Filologię angielską z nową maturą uwzględniany jest wynik z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Terminy będą wyznaczane w miarę potrzeb.

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik z egzaminu maturalnego i dopełnienie wszystkich etapów rekrutacji.

Opłaty i bonusy

Podstawową opłatą za studia (stacjonarne i niestacjonarne) jest czesne płacone w systemie miesięcznym lub semestralnym. Inne opłaty wynikają z nieterminowego zaliczania semestrów lub urlopów. (Tabela odpłatności).

Kandydaci zobowiązani są przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty:

  • czesnego za pierwszy semestr lub miesiąc studiów
  • rekrutacyjnej 85,00 zł
  • za wydanie indeksu i legitymacji 26,00 zł
  • wpisowej 400,00 zł (Przy złożeniu dokumentów do 31.07.2021 r. wpisowe 0 zł)

Premiujemy wszystkich, którzy są już zdecydowani na studia we WSZOP.

Przy złożeniu dokumentów do 31 lipca br:

  • bezpłatny drugi semestr studiów stacjonarnych (łączy się z bonifikatą na studia inżynierskie)
  • 20% zniżki na drugi semestr studiów niestacjonarnych (łączy się z bonifikatą na studia inżynierskie)
  • 10% zniżki na pierwszy semestr studiów inżynierskich (ZIP, Energetyka) za wynik z matury z matematyki – poziom podstawowy co najmniej 80 %
  • zwolnienie z opłaty wpisowej

Przy zapisie do 31 sierpnia br20% zniżki na pierwszy semestr studiów stacjonarnych/niestacjonarnych dla służb mundurowych.

Nie. Każdy semestr rozliczany jest oddzielnie, można zatem płacić różnie, w zależności od możliwości – semestralnie lub miesięcznie.