studia podyplomowe

Kształcenie specjalistyczne

Tryb stacjonarny
Tryb niestacjonarny

Nauka na uczelni bez matury? To możliwe!

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami pierwszego stopnia. Skierowane jest do absolwentów szkoły średniej. Kształcenie ma na celu koncentrację na branżowych problemach gospodarczych i rynkowych. Aby podjąć naukę na jednym z kierunków kształcenia specjalistycznego nie trzeba mieć zdanej matury.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Kandydat na kształcenie specjalistyczne powinien posiadać:

 • Ukończone technikum lub szkołę policealną albo ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie

  lub

 • świadectwo dojrzałości

  W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo specjalisty.
  Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty.

W przypadku podjęcia studiów kształcących w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez Uczelnię.

Kształcenie w systemie stacjonarnym jest realizowane  od poniedziałku do środy; w trybie niestacjonarnym  – czwartki i piątki popołudniu oraz niektóre soboty – co 2 tygodnie.

Na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Kształcenie specjalistyczne pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych na poziomie 5 PRK.

Art. 161. Kształcenie specjalistyczne
________________________________________

Dz.U.2020.0.85 t.j. – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 1. Kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5 PRK.
 2. Program określa efekty uczenia się z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 tej ustawy. Program przewiduje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne.
 3. Warunkiem ukończenia kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia specjalistycznego.
 4. Absolwent, który ukończył kształcenie specjalistyczne, otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

Opinie – społeczna potrzeba wprowadzenia studiów na piątym poziomie PRK
Edukacja na poziomie 5 PRK pozwoli na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy. […]

Jest to możliwość dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale również może być to oferta dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie, które zdobywały swoje umiejętności w czasie pracy, jak również na kursach i szkoleniach. Osoby takie są często dobrymi specjalistami w wąskiej dziedzinie i fakt ten mogą dodatkowo poprzeć dyplomem wykształcenia na 5 Poziomie […].

Fundacja Rektorów Polskich
„Poziom 5 – brakujące ogniwo?”, praca zbiorowa pod redakcją Ewy Chmieleckiej, Natalii Kraśniewskiej.

Kierunki kształcenia

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Kształcenie specjalistyczne z maturą lub bez

Opłaty

Płatność miesięczna

15 rat

Płatność semestralna

3 raty

Wysokość raty
350 zł
1 700 zł
Całkowity koszt studiów
5 250 zł
5 100 zł
Opłata rekrutacyjna
85 zł

Opłaty

Rata miesięczna
350 zł
Rata semestralna
1 700 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
5 250 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
5 100 zł
Opłata rekrutacyjna
85 zł
Odtwórz wideo

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się.

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu
 • wniosek o przyjęcie na kształcenie specjalistyczne (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji (Katowice ul. Bankowa 8, pok. nr 16) w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji Biuro jest czynne w godzinach:  

 • poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • wtorek: 8:00 – 16:00
 • środa: 8:00 – 16:00
 • czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 – 16:00
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content