Zagraniczne uczelnie partnerskie

Współpraca z zagranicznymi uczelniami partnerskimi to rezultat zaplanowanej strategii rozwoju Uczelni. Obejmuje ona m.in.: wymianę kadry naukowej, organizację konferencji, realizację projektów badawczych, a także stwarza dodatkowe możliwości dla studentów, np. uczestniczenia w wykładach wybitnych profesorów z uczelni europejskich, odbywania staży i praktyk oraz realizację tematów badawczych i prac dyplomowych.

University of Brighton

Zdjęcie

Zawarte porozumienie jest korzystne dla obu uczelni w zakresie następujących dyscyplin nauki: inżynierii produkcji z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania, filologii i kulturoznawstwa. Współpraca obejmuje m.in.:

  • prowadzenie badań naukowych, w tym udział w międzynarodowych projektach badawczych,
  • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia studentów, w tym realizację wspólnych programów dydaktycznych,
  • mobilność w ramach programu Erasmus+,
  • organizację konferencji naukowych,
  • współpracę wydawniczą, w tym wymianę międzybiblioteczną,
  • praktyki studenckie ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia

uniwersytet ukraiński aferka

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego w Ukrainie w dziedzinie bezpieczeństwa. Uczelnia jest członkiem European Union Association of Higher Education Institutions Working in the Field of Human Security (EFSCA). Jako instytucja edukacyjna i naukowa, działa na rzecz łagodzenia wpływu człowieka na środowisko i zapobiegania nagłym wypadkom, szkoli specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa ludzi.

Współpraca ze WSZOP dotyczy m.in. wspólnej organizacji konferencji, wymiany pracowników naukowych i studentów oraz realizacji Programu 2 Dyplomy.

L'Université Paris-Nord 13

Zdjęcie Universite Paris Nord 13

W lipcu 2009 roku Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy i L’Université Paris-Nord 13 zawarły umowę o współpracy wydawniczej, naukowej i dydaktycznej. Zgodnie z treścią tej umowy strony zrealizowały dwie edycje studiów międzynarodowych Zarządzanie organizacjami służby zdrowia, współfinansowanych przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwenci otrzymali równoprawne dyplomy ukończenia studiów wyższych dwóch Uczelni. W roku 2011 we WSZOP odbyła się Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli UP-13. Dalsza współpraca jest realizowana w ramach studiów podyplomowych Nowa jakość zarządzania w ochronie zdrowia.

Uniwersytet Alfreda Nobla w Ukrainie

Zdjęcie Dniepropietrowskiego Uniwersytetu im. Alfreda Nobla na Ukrainie

Porozumienie o współpracy zawarte w listopadzie 2010 obejmuje wymianę kadry naukowej i studentów, realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, dydaktycznych i wydawniczych. Uniwersytet w Dnieprze to prestiżowa uczelnia niepubliczna, posiadająca najwyższy dostępny stopień akredytacji przewidziany dla uczelni prywatnych w Ukrainie. Uczelnia kształci studentów na takich kierunkach, jak: finanse, biznes, ekonomia międzynarodowa, prawo, marketing, zarządzanie, tłumaczenie ustne i pisemne w biznesie, psychologia oraz cybernetyka w gospodarce.

Do jej atutów należy wysoce wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, dobrze rozwinięta sieć współpracy międzynarodowej, silnie zinformatyzowana nowoczesna infrastruktura oraz możliwość praktycznego zgłębiania wiedzy w oparciu o dobre relacje Uniwersytetu z biznesem. Zrealizowane projekty: udział studentów WSZOP w konferencji Kół Naukowych, staże studentów UAN we WSZOP, wspólny projekt badawczy z zakresu zarządzania.

Uppsala University w Szwecji

Zdjęcie Uppsala University

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przystąpiła do Międzynarodowego Projektu The Baltic University Programme, prowadzonego przez Uppsala University w Szwecji. Umowa została zawarta dnia 10 stycznia 2010 r. Projekt koncentruje się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, jak również aspektami kulturalno-społecznymi i politycznymi w regionie Morza Bałtyckiego. Współpraca w ramach programu obejmuje: edukację, badania i współdziałanie z innymi instytucjami naukowymi i badawczymi.

Udział w The Baltic University Programme obejmuje m.in.:

  • udział studentów WSZOP w kursach,
  • wymianę kadry naukowej i dydaktycznej,
  • uczestnictwo kadry naukowej WSZOP w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez The Baltic University Programme,
  • udział studentów w międzynarodowych konferencjach studenckich, kursach naukowych i międzyuczelnianych projektach badawczych.

Academy for Occupational Health and Safety w Dreźnie

Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)

W 2003 r. Uczelnia nawiązała współpracę naukową i dydaktyczną z Academy for Occupational Health and Safety w Dreźnie. Akademia jest ośrodkiem szkoleniowym i badawczym, kształcącym kadry w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla przemysłu niemieckiego. Współpraca obejmuje wzajemny udział w konferencjach, seminariach i wykładach otwartych.

Skip to content