Samorząd studencki

Samorząd to wszyscy studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Samorząd Studentów ma określone kompetencje, ustanowione w Prawie o Szkolnictwie Wyższym i jest jedynym reprezentantem studentów na uczelni wobec jej organów.

Samorząd działa poprzez swoje organy, wyłaniane w drodze wyborów.

  • Organem uchwałodawczym Samorządu jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego. 
  • Organem wykonawczym jest Przewodniczący.

Poprzez udział reprezentantów Samorządu w gremiach uczelnianych – takich jak Senat, Rada Kolegium, komisja stypendialna, komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich, komisja dyscyplinarna do spraw studentów, odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów – studenci mogą kreować rzeczywistość w Uczelni. Mają wpływ na regulamin studiów, podział stypendiów, tworzenie nowych programów kształcenia. Samorząd może współpracować z innymi samorządami studentów, z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami studenckimi za granicą.

Zadaniem Samorządu jest w szczególności ochrona praw i interesów studentów, reprezentowanie ich wobec władz Uczelni oraz wyrażanie opinii w ich imieniu. Samorząd inicjuje i popiera aktywność studentów w zakresie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej, w ramach otrzymanego budżetu. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, reprezentuje WSZOP w organizacjach studenckich i młodzieżowych.

Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące Twojego życia studenckiego – skontaktuj się z Samorządem i dołącz do grona, które tworzy studencką rzeczywistość.

Skip to content