Stypendia

Stypendia przysługują studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia niezależnie od wieku. Stypendia mogą być łączone np. socjalne, za wyniki w nauce i dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

Prawo do stypendium socjalnego przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej; stypendium jest uzależnione jest od dochodów.
Co roku rektor ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o to świadczenie. Musi ona jednak się mieścić w ustalonych przez ustawę widełkach. We WSZOP każdy uprawniony student w roku akademickim 2022/23 o dochodzie nieprzekraczającym 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę otrzymuje stypendium socjalne. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez studenta, jego małżonka, rodziców i opiekunów prawnych. Stypendium przysługuje od pierwszego semestru studiów.

Prawo do stypendium dla  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest niezależne od sytuacji materialnej studenta (wymagane jest orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności). Przysługuje od pierwszego semestru studiów.

Prawo do ubiegania się o zapomogę przysługuje wszystkim studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę w każdym czasie, jednak nie częściej niż dwa razy w jednym roku akademickim. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

Stypendia dla najlepszych studentów przysługują za osiągnięcia naukowe (dla studentów, którzy uzyskali za rok poprzedni wysoką średnią ocen,  mieli inne osiągnięcia naukowe lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Do stypendium uprawnionych jest nie więcej jak 10% studentów danego kierunku studiów.

To świadczenia jest przyznawane dopiero na drugim roku. Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli magisterskie, mogą wnioskować o stypendium już od pierwszego semestru studiów na podstawie osiągnięć uzyskanych na poprzednich studiach, pod warunkiem, że przerwa pomiędzy studiami nie trwała dłużej jak jeden rok.

Stypendium Ministra przysługuje studentom, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

 

Stypendium dla studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów i mają osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub zagranicznym.

Stypendium dla studentów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia sportowe np. udział w międzynarodowych zawodach sportowych. 

Erasmus + to program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską. Ma na celu wsparcie edukacji; WSZOP bierze w nim udział od 2006 roku. W programie może wziąć udział każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Stypendium na pobyt w kraju uczelni partnerskiej jest wypłacane ze środków UE i jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia w kraju docelowym. Przysługuje od drugiego roku. Jego wysokość jest określana przez Narodową Agencję (instytucja wspierająca Program). Student, któremu przysługuje stypendium socjalne otrzymuje dodatkowo wsparcie w wysokości 200 euro miesięcznie.

* wsparcie materialne przysługujące także cudzoziemcom, bez względu na kraj pochodzenia
i obywatelstwo

Pliki do pobrania

Skip to content