Program Erasmus+

Logo Funduszy Europejskich Erasmus+

Program Erasmus+ to wyjątkowa okazja dla studentów i pracowników szkół wyższych, na włączenie się do współpracy międzynarodowej. Dzięki temu można zamienić semestr nauki w Katowicach na semestr w innym kraju Unii Europejskiej (lub stowarzyszonym z UE) lub zrealizować co najmniej dwa miesiące praktyk w zagranicznej instytucji.

Kto może wyjechać?
Każdy student, który ukończył przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia we WSZOP, posiada status studenta i posługuje się dobrze językiem angielskim lub innym językiem kraju pobytu. Student ma do wykorzystania na każdym poziomie studiów pulę 12 miesięcy stypendium (w całości lub w częściach w podziale np. na studia w uczelni partnerskiej i praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie). Praktykę zagraniczną może odbyć także absolwent do 12 miesięcy po uzyskaniu dyplomu.

Co należy zrobić by wyjazd doszedł do skutku?
Należy złożyć u Koordynatora ds. Programu Erasmus+ wniosek o wyjazd. Po zakwalifikowaniu na wyjazd przez Rektorską Komisję Kwalifikacyjną należy złożyć odpowiednie dokumenty (Learning Agreement zaakceptowany przez uczelnię partnerską i macierzystą; umowę na wyjazd z uczelnią macierzystą).

Czy student sam decyduje gdzie chce wyjechać, czy zagraniczna uczelnia partnerska jest mu narzucana?
Student sam wybiera uczelnię na której chce studiować, spośród tych, z którymi WSZOP ma zawarte umowy partnerskie. Koordynator doradza studentowi wybór uczelni partnerskiej.

Gdzie można wyjechać na praktykę?
Na praktykę można wyjechać do zagranicznej instytucji w kraju UE oraz w krajach stowarzyszonych. Student sam poszukuje zagranicznego przedsiębiorstwa, w którym chce odbyć praktykę lub zgłasza swoje potrzeby Koordynatorowi, który pomaga znaleźć odpowiedniego pracodawcę.

Na jak długo można wyjechać na stypendium?
We WSZOP studenci są kwalifikowani na wyjazd trwający minimum jeden semestr studiów, a maksimum jeden rok studiów. Dotyczy to studiów pierwszego i drugiego stopnia. W przypadku praktyk – minimum dwa miesiące.

Czy na wyjazd otrzymuje się dofinansowanie?
Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje stypendium ze środków Programu Erasmus. Wysokość stypendium jest określana przez Narodową Agencję (instytucja kierująca Programem Erasmus w Polsce). Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia w kraju docelowym. Student, któremu przysługuje stypendium socjalne otrzymuje dodatkowo wsparcie w wysokości 200 euro miesięcznie.

Czy student kontaktuje się z uczelnią partnerską samodzielnie?
Zakwalifikowany na stypendium student WSZOP samodzielnie kontaktuje się z uczelnią partnerską lub zagranicznym przedsiębiorstwem w celu dopełnienia formalności. Samodzielnie wyszukuje również miejsce zakwaterowania w kraju docelowym. Koordynator pomaga studentowi na każdym etapie w przygotowaniu wyjazdu.

Czy na stypendium wyjechać mogą jedynie studenci studiów stacjonarnych?
Na stypendium mogą wyjechać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Czy okres studiów w uczelni partnerskiej zostanie zaliczony we WSZOP?
Uzyskanie wyników z egzaminów i zaliczeń wykazanych w Learning Agreement gwarantuje zaliczenie semestru we WSZOP.

Erasmus Policy Statement 2014-2020
Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Charter 2014-2020
Erasmus Charter 2021-2027

Masz pytania? Skontaktuj się z pracownikiem Biura Programu Erasmus+:

Agnieszka Cichy
Koordynator ds. Programu Erasmus+

Katowice, ul. Bankowa 8, pok. nr 210
T: 32 355 97 97 wew. 51, 32 209 10 39
@: erasmus@wszop.edu.pl

Pocztówki z Erasmusa

W dniach 11.05-18.05.2022 dr Justyna Rusak przebywała na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie w ramach programu ERASMUS+ dla kadry uniwersyteckiej.

Nazywam się Nonhlanhla Sibanda i jestem studentką III semestru na kierunku International Business Management we WSZOP.   Obecnie realizuję staż w ramach programu

Cześć, nazywam się Ania i od marca przebywam na Erasmusie w Chorwacji 🙂Zdecydowałam się jechać, bo coś mówiło mi, że spotkają mnie tu same dobre