Rzecznik Praw Akademickich

Zdjęcie Rzecznika Praw Akademickich

dr Arkadiusz P. Szajna

Kim jest Rzecznik Praw Akademickich ?

Rzecznik Praw Akademickich (ang. Academic Ombudsman) to osoba, do której mogą zwracać się studenci oraz pracownicy w sprawach dotyczących m.in. naruszenia godności, mobbingu, molestowania, dyskryminacji, niesprawiedliwego traktowania, sporów na płaszczyźnie nauczyciel akademicki – student. Rzecznik podejmując stosowne działa kieruje się m.in. bezstronnością, neutralnością oraz poufnością. Ponadto w zakresie powierzonych mu zadań jest niezależny od jednostek organizacyjnych i organów Uczelni.

Co należy do zadań Rzecznika Praw Akademickich ?

Do zadań Rzecznika należy m.in.:

  • wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków,
  • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracownikami i studentami, w tym m.in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, molestowania,
  • przedstawianie władzom Uczelni rekomendacji w zakresie zmian zmierzających do poprawy funkcjonowania Uczelni,
  • uczestniczenie w postępowaniu dyscyplinarnym na wniosek pracownika, studenta.
  • Kto może składać wniosek do Rzecznika Praw Akademickich i co powinien on zawierać ?
  • Wniosek o podjęcie czynności może składać organ Uczelni lub członek społeczności akademickiej WSZOP, w każdej dostępnej formie. Rzecznik może działać również z własnej inicjatywy.

Należy jednak mieć na uwadze, iż wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej oraz opis stanu faktycznego wraz z określeniem problemu. Brak podania danych osobowych skutkuje nierozpoznaniem wniosku przez Rzecznika.

 

Komunikaty dot. odbywania dyżurów:

Mając na uwadze epidemię koronawirusa, w ww. terminach można skontaktować się z Rzecznikiem za pomocą komunikatora internetowego SKYPE (nazwa: Arkadiusz P. Szajna). Osoba zainteresowana rozmową z Rzecznikiem powinna stworzyć dla siebie nazwę użytkownika w oparciu o następujący wzór:

student Uczelni: Adam_Kowalski_DBW9,
pracownik Uczelni: Anna_Nowak_WSZOP.

Dyżury czwartkowe realizowane są również stacjonarnie w Uczelni (ul. Bankowa 8, pok. 004).

Dyżur czwartkowy z dnia 03.06.2021 r.(Boże Ciało), odbędzie się 04.06.2021 r.

Na indywidualne spotkanie (poza ww. dniami i godzinami dyżurów) można umówić się z Rzecznikiem za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE lub poczty elektronicznej.

Kontakt
@: aszajna@wszop.edu.pl

Dyżury:
wtorki: 17:00 – 18:30 i czwartki: 10:00 – 11:30.