Rzecznik Praw Akademickich

Zdjęcie Rzecznika Praw Akademickich

dr Arkadiusz P. Szajna

Kim jest Rzecznik Praw Akademickich?

Rzecznik Praw Akademickich (ang. Academic Ombudsman) to osoba, do której studenci oraz pracownicy mogą zwracać się w sprawach dotyczących m.in. naruszenia godności, mobbingu, molestowania, dyskryminacji, niesprawiedliwego traktowania, sporów na płaszczyźnie nauczyciel akademicki – student. Rzecznik podejmując stosowne działania kieruje się m.in. bezstronnością, neutralnością oraz poufnością. Ponadto w zakresie powierzonych mu zadań jest niezależny od jednostek organizacyjnych i organów Uczelni.

Co należy do zadań Rzecznika Praw Akademickich?

Do zadań Rzecznika należy m.in.:

  • wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków,
  • pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracownikami i studentami, w tym m.in. w zakresie nierównego traktowania, mobbingu, molestowania,
  • przedstawianie władzom Uczelni rekomendacji w zakresie zmian zmierzających do poprawy funkcjonowania Uczelni,
  • uczestniczenie w postępowaniu dyscyplinarnym na wniosek pracownika, studenta.

Kto może składać wniosek do Rzecznika Praw Akademickich i co powinien on zawierać?

Wniosek o podjęcie czynności może składać organ Uczelni lub członek społeczności akademickiej WSZOP, w każdej dostępnej formie. Rzecznik może działać również z własnej inicjatywy.

Należy jednak mieć na uwadze, iż wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej oraz opis stanu faktycznego wraz z określeniem problemu. Brak podania danych osobowych skutkuje nierozpoznaniem wniosku przez Rzecznika.

Kontakt
@: aszajna@wszop.edu.pl

Dyżury:

miejsce: osobista wizyta w pok. 004, ul. Bankowa 8 lub SKYPE.

 poniedziałki: godz. 08:00 – 09:30

dodatkowe terminy:

15.04 – godz. 10:00 – 11:30
20.04 – godz. 16:00 – 17:30
25.04 – godz. 16:00 – 17:30
05.05 – godz. 16:00 – 17:30
11.05 – godz. 16:00 – 17:30
16.05 – godz. 16:00 – 17:30
24.05 -godz. 16:00 – 17:30
02.06 – godz. 16:00 – 17:30
06.06 – godz. 16:00 – 17:30
15.06 – godz. 16:00 – 17:30
23.06 – godz. 16:00 – 17:30
29.06 – godz. 16:00 – 17:30
07.07 – godz. 16:00 – 17:30
13.07 – godz. 16:00 – 17:30.

Komunikaty dot. odbywania dyżurów

We wskazanych terminach można skontaktować się z Rzecznikiem za pomocą komunikatora internetowego SKYPE (nazwa: Arkadiusz P. Szajna). Osoba zainteresowana rozmową z Rzecznikiem powinna stworzyć dla siebie nazwę użytkownika w oparciu o następujący wzór:

student Uczelni: Adam_Kowalski_DBW9,
pracownik Uczelni: Anna_Nowak_WSZOP.

Spotkanie indywidualne

Na spotkanie (poza ww. dniami i godzinami dyżurów) można umówić się z Rzecznikiem za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE lub poczty elektronicznej.

Skip to content