Partnerzy WSZOP

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach realizuje swoją strategię rozwoju poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki i kultury, organami administracji państwowej i samorządowej oraz otoczeniem biznesowym.

Współpraca jest realizowana na poziomie ogólnouczelnianym, w ramach działalności Działu Współpracy Międzynarodowej, Akademickiego Biura Karier oraz działalności jednostek Uczelni. Celem współpracy jest wzmocnienie przygotowania praktycznego absolwentów, rozwój ich kompetencji społecznych oraz udział pracowników Uczelni we wdrożeniowych pracach badawczych.

Współpraca z otoczeniem wyraża się również w pełnieniu przez Uczelnię funkcji opiniotwórczej i eksperckiej w kluczowych obszarach zainteresowań badawczych pracowników.

Biznes

Biznes

Organizacje i instytucje naukowe

Organizacje i instytucje naukowe

Współpraca ze środowiskiem

Współpraca ze środowiskiem

Erasmus +

Erasmus +

Uczelnie Partnerskie

Uczelnie Partnerskie

Szkoły Partnerskie

Szkoły partnerskie

Skip to content