Studia magisterskie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpie­czeństwo
w admini­stracji
publicznej

specjalność:

Bezpieczeństwo w administracji publicznej

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Wysoko wykwalifikowana kadra.

Współpraca z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana
z zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym, podejmowaniem odpowiednich działań i ich koordynowaniem w sytuacjach kryzysowych, np. katastrof naturalnych.

Zdobyta wiedza stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania stawiane administracji publicznej, dzięki której absolwent będzie w stanie przyczynić się do jej sprawnego funkcjonowania.

Zdobycie docenianej na rynku pracy wiedzy w sferze przeprowadzania identyfikacji zagrożeń
(nie tylko o zasięgu regionalnym), tworzenia strategii przeciwdziałania zagrożeniom i właściwego reagowania na nie w przypadku ich wystąpienia.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można po pierwszym roku semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Wszyscy, których interesują zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa mogą wybrać specjalność Bezpieczeństwo w administracji publicznej.
Program kształcenia pozwala na uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności w obszarze działalności jednostek administracji bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i lokalnym, w tym zadań administracji w sytuacji zagrożeń bezpośrednich, kształtowania i realizacji polityki w zakresie gospodarki przestrzennej, zasad zarządzania kryzysowego, zwalczania przestępczości gospodarczej czy też bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • administracja bezpieczeństwa,
 • postępowanie administracyjne w praktyce,
 • przestępstwa gospodarcze i ich zwalczanie,
 • przestrzenne aspekty bezpieczeństwa,
 • zarządzanie kryzysowe i system powiadamiania ratunkowego,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Autorski program WSZOP

- zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Pierwszy etap studiów magisterskich to przede wszystkim opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, psychologii czy komunikacji kryzysowej.

Grafika ozdobna

Kształcenie kierunkowe

Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności konkretnych metod postępowania i technik działania, w tym śledczych, kryzysowych, interwencji, postępowania administracyjnego, praw detektywa czy posługiwania się bronią.

Grafika ozdobna

Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim w zależności od wybranej specjalności różnego rodzaju szkolenia i treningi, jak strzelecki, posługiwania się bronią, walki obronnej wręcz czy pomocy przedmedycznej.

Grafika ozdobna

Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Gruntownie przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: