Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Migracje
w aspekcie bezpie­czeństwa

specjalność:

Migracje w aspekcie bezpie­czeństwa

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zajęcia na specjalności prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów – praktyków, mających doświadczenie
w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwenci będą stanowili bardzo dobrze przygotowaną kadrę, posiadającą aktualną wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów migracyjnych, mając na uwadze, iż w niedalekiej przyszłości nastąpi zwiększenie się wielokulturowości Polski.

Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro weneckie Sala Przesłuchań.

Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych. Po zaliczeniu przedmiotów absolwenci otrzymują Certyfikat.

Zajęcia terenowe z taktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny do śledzenia osób oraz noktowizory. W ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.

Zdobycie cennych umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Pozyskanie wiedzy z zakresu procedur związanych
z wyjazdem, pobytem i podejmowaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce.

Zdobycie wiedzy umożliwiającej opracowywanie oraz wdrażanie przedsięwzięć integracyjnych dla cudzoziemców.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z napływem imigrantów i uchodźców. Poznają tak korzyści, jak i zagrożenia związane z migracjami ludności w Europie. Zapoznają się z obowiązujący w tym zakresie prawem polskim i międzynarodowym. Poznają funkcjonowanie instytucji i organizacji chroniących granice Unii Europejskiej, zajmujących się emigrantami i uchodźcami.
Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym, informatyka śledcza, działania operacyjne w zakresie rozpoznania zagrożeń terrorystycznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • demograficzne uwarunkowania procesów migracyjnych,
 • kulturowe i religijne aspekty migracji,
 • organizacje zajmujące się migracjami,
 • polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce,
 • komunikacja w społeczeństwach wielokulturowych,
 • rola i zadania Straży Granicznej,
 • informatyka śledcza w aspekcie migracji,
 • taktyka i działanie operacyjne w ochronie granic,
 • pragmatyka pracy z migrantami.

Autorski program WSZOP

- zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Pierwszy etap studiów magisterskich to przede wszystkim opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, psychologii czy komunikacji kryzysowej.

Grafika ozdobna

Kształcenie kierunkowe

Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności konkretnych metod postępowania i technik działania, w tym śledczych, kryzysowych, interwencji, postępowania administracyjnego, praw detektywa czy posługiwania się bronią.

Grafika ozdobna

Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim w zależności od wybranej specjalności różnego rodzaju szkolenia i treningi, jak strzelecki, posługiwania się bronią, walki obronnej wręcz czy pomocy przedmedycznej.

Grafika ozdobna

Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Gruntownie przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

W związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, wzrasta potrzeba specjalistów w tym zakresie.

Dlatego program specjalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się problemami emigrantów.

Grafika ilustrująca specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: