Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Migracje
w aspekcie bezpie­czeństwa

specjalność:

Migracje w aspekcie bezpie­czeństwa

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Zajęcia na specjalności prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć terenowych przez ekspertów – praktyków, mających doświadczenie
w Policji, Straży Granicznej oraz pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Absolwenci będą stanowili bardzo dobrze przygotowaną kadrę, posiadającą aktualną wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu problemów migracyjnych, mając na uwadze, iż w niedalekiej przyszłości nastąpi zwiększenie się wielokulturowości Polski.

Laboratorium Kryminalistyki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt służy symulacjom oględzin miejsca zdarzenia i przygotowuje do pracy w sekcjach kryminalnych. W skład laboratorium wchodzi Pracownia Ruchu Drogowego oraz profesjonalnie wyposażona w wariograf, aparaturę audiowizualną oraz lustro weneckie Sala Przesłuchań.

Laboratorium Informatyki Śledczej studenci poznają profesjonalne programy do odzyskiwania utraconych danych oraz zabezpieczania tajnych informacji. Zajęcia są kontynuacją wykładu z bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych. Po zaliczeniu przedmiotów absolwenci otrzymują Certyfikat.

Zajęcia terenowe z taktyki działań w ochronie granic są wspomagane przez sprzęt optyczny do śledzenia osób oraz noktowizory. W ramach ćwiczeń studenci poznają różne rodzaje broni i sposoby posługiwania się nimi.

Zdobycie cennych umiejętności praktycznych z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Pozyskanie wiedzy z zakresu procedur związanych
z wyjazdem, pobytem i podejmowaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce.

Zdobycie wiedzy umożliwiającej opracowywanie oraz wdrażanie przedsięwzięć integracyjnych dla cudzoziemców.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z napływem imigrantów i uchodźców. Poznają tak korzyści, jak i zagrożenia związane z migracjami ludności w Europie. Zapoznają się z obowiązujący w tym zakresie prawem polskim i międzynarodowym. Poznają funkcjonowanie instytucji i organizacji chroniących granice Unii Europejskiej, zajmujących się emigrantami i uchodźcami.
Ważnym elementem kształcenia są zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym, informatyka śledcza, działania operacyjne w zakresie rozpoznania zagrożeń terrorystycznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • demograficzne uwarunkowania procesów migracyjnych,
 • kulturowe i religijne aspekty migracji,
 • organizacje zajmujące się migracjami,
 • polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce,
 • komunikacja w społeczeństwach wielokulturowych,
 • rola i zadania Straży Granicznej,
 • informatyka śledcza w aspekcie migracji,
 • taktyka i działanie operacyjne w ochronie granic,
 • pragmatyka pracy z migrantami.

Autorski program WSZOP

- zobacz jak i czego się nauczysz na studiach magisterskich

Nasz program został opracowany przez specjalistów i praktyków doświadczonych w różnych służbach oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia prowadzenia studiów magisterskich w zakresie bezpieczeństwa. Program jest stale weryfikowany pod kątem przydatności zawodowej oraz kontrolowany przez Politykę Jakości Kształcenia. Zapewnia wszechstronny rozwój oraz nabycie konkretnych umiejętności i kompetencji wykorzystywanych zawodowo.

Podstawy teoretyczne

Pierwszy etap studiów magisterskich to przede wszystkim opanowanie pogłębionej wiedzy z zakresu prawa, psychologii czy komunikacji kryzysowej.

Grafika ozdobna

Kształcenie kierunkowe

Specjalistyczne umiejętności

Trzeci etap to zdobywanie wiedzy praktycznej i szczegółowych umiejętności. Nauczysz się w zależności od specjalności konkretnych metod postępowania i technik działania, w tym śledczych, kryzysowych, interwencji, postępowania administracyjnego, praw detektywa czy posługiwania się bronią.

Grafika ozdobna

Doświadczenie laboratoryjne

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają przede wszystkim w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistyki, Badań Poligraficznych czy Informatyki Śledczej.

Treningi i szkolenia​

To przede wszystkim w zależności od wybranej specjalności różnego rodzaju szkolenia i treningi, jak strzelecki, posługiwania się bronią, walki obronnej wręcz czy pomocy przedmedycznej.

Grafika ozdobna

Doświadczenie zawodowe

Praktyki zawodowe i wizyty studyjne.

Gruntownie przygotowany absolwent do pracy w służbach mundurowych oraz innych jednostkach i organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

W związku z rosnącym w Europie i Polsce problemem migracji ludności, wzrasta potrzeba specjalistów w tym zakresie.

Dlatego program specjalności jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji państwowych i samorządowych – Straży Granicznej, Policji, ABW, wydziałów urzędów różnych szczebli zajmujących się problemami emigrantów.

Grafika ilustrująca specjalność Migracje w aspekcie bezpieczeństwa
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (24 raty)
400 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
8 800 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
9 600 zł
Zniżki

do końca trwania rekrutacji:

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej 400 zł
  UWAGA! Do końca trwania rekrutacji opłata wpisowa 50 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: