Studia licencjackie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Resocjalizacja
penitencjarna

specjalność:

Resocjalizacja penitencjarna studia

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
6 semestrów
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów
i praktyków

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus+).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Resocjalizacja penitencjarna to specjalność dla tych, którzy chcą pracować z osobami, w różnym wieku, będącymi w konflikcie z prawem, mającymi trudności z przystosowaniem się do otoczenia bądź są zagrożone nieprzystosowaniem społecznym.
Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych, w tym instytucji izolacyjnych dla nieletnich, zakładów penitencjarnych dla kobiet, zróżnicowanie społeczności osadzonych (np. niepełnosprawni psychicznie, psychopaci, z tendencjami depresyjno-lękowymi), praca z osobami z symptomami niedostosowania społecznego to tylko wybrane zagadnienia omawiane w trakcie studiów. Zajęcia prowadzone są m.in. przez funkcjonariuszy służby więziennej, opiekunów w placówkach szkolno-wychowawczych oraz biegłych sądowych psychologów.

Przedmioty specjalnościowe:

 • psychopatologia,
 • metodyka pracy wychowawczej w zakładzie karnym,
 • readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • prawne i taktyczne aspekty konwojowania,
 • podstawy prawa karnego wykonawczego,
 • psychologia penitencjarna.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
590 zł
opłata semestralna (6 rat)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
18 100 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
18 700 zł

Zniżki

Bonifikaty okresowe

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: