Psychologia asocjalności i przestępczości nieletnich

Autor: Jan M.Stanik
ISBN: 978-83-61378-74-7 
Rok wydania: 2022
Cena: 70 PLN

Spis treści

Psychologia asocjalności i przestępczości nieletnich stanowi pogłębione studium w zakresie szerokiej analizy mechanizmów psychospołecznych uruchamiających zachowanie się nieletnich w określonych sytuacjach. Książka jest kompendium wiedzy na temat procesów regulujących zachowanie nieletnich, ich etiologię w podmiotowychi rodzinno-środowiskowych uwarunkowaniach.

Istotne w publikacji jest nowatorskie pokazanie obszaru przestępczości nieletnich, ich zaburzeń rozwojowych, uwarunkowań zachowania, kształtowania się niekorzystnych postaw społecznych i aspołecznego stylu życia, składających się niezwykle twórczy, wręcz innowacyjny model funkcjonowania osobowości, który autor określa jako UŁOMNA REGULACJA OSOBOWOŚCI ASOCJALNEJ (UROA). Pierwszy zarys koncepcji tego modelu Jan M.Stanik przedstawił w opracowaniu poświęconym psychologii sądowej.

W niniejszej książce, w oparciu o „podłoże” teoretyczne, Autor prezentuje strukturę i funkcjonalne właściwości modelu UROA, a jego konceptualizacja jest zaproszeniem do dalszej weryfikacji badawczej. Konstrukt teoretyczny stanowią czynniki w rozwoju człowieka, jak: emocje, obraz siebie, temperament, procesy poznawcze oraz wartości i normy postępowania, przedstawione w pierwszej części Podstawy teoretyczne normalnej regulacji zachowań człowieka (NRO). Część druga Podstawy teoretyczne
analizy asocjalno-przestępczego funkcjonowania człowieka stanowi przegląd wybranych socjologiczno-kryminologicznych teorii dewiacji i przestępczości, wprowadzając Czytelnika w obszar uwarunkowań psychologicznych przestępczości z mocnym zaakcentowaniem roli psychopatii i psychotyzmu, które można nazwać czynnikami ryzyka problemów asocjalności i przestępczości.

Książka stanowi pozycję wydawniczą ważną dla praktyków i teoretyków psychologii, w tym psychologii sądowej, środowiska akademickiego i studentów, zainteresowanych asocjalnością i przestępczością nieletnich.

(z przedmowy)

Skip to content