Projekty unijne w trakcie realizacji

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, w ramach działalności, realizuje projekty unijne. Dzięki pozyskanym środkom Uczelnia może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów.

1. Projekt „Sprawna uczelnia - sprawny student. Model wsparcia studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-A109/19

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020 Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główny cel projektu to poszerzenie dotychczasowego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, a także finansowanie z dotacji ministerialnej i innych środków publicznych oraz wsparcie kandydatów na studia i innych interesariuszy Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, będących osobami z niepełnosprawnościami. Założenia projektu pozwolą lepiej dopasować działania do rzeczywistych potrzeb Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i jej interesariuszy oraz wzmocnią potencjał Uczelni w sześciu obszarach istotnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dążymy do osiągnięcia docelowego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami przez realizację projektu w wyżej wymienionych obszarach, na poziomie podstawowym MINI oraz przez późniejsze funkcjonowanie modelu po zakończeniu realizacji projektu.

Zmiany organizacyjne w strukturze Uczelni, związane z funkcjonowaniem wsparcia osób z niepełnosprawnościami, pozwolą na zmniejszenie barier w dostępności do edukacji na poziomie wyższym, a także podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 739 372,64zł
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 111 588,14zł
Wartość projektu: 877 281,25 zł

2. Projekt „Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-ZR64/18

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2023 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020 Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu to złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu kompetencji zawodowych oraz doświadczenia praktycznego, w wyniku opracowania programu nowej specjalności Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i realizacji zajęć we współpracy z pracodawcami, organizacji wizyt studyjnych realizowanych u pracodawców oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków, realizowanych na uczelni na kierunkach Energetyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także przez organizację szkolenia certyfikowanego Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, realizacji dla studentów certyfikowanych szkoleń, kształtujących kwalifikacje zawodowe i zmodyfikowania systemu oceny jakości prowadzonego kształcenia na wszystkich kierunkach studiów.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 047 030,16zł
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 158 023,24 zł
Wartość projektu: 1 242 323,40 zł
 

Więcej informacji o projekcie ›

3. Tytuł projektu: „Bezpieczni i energiczni na rynku pracy. Program studiów dualnych na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i Energetyka”

nr POWR.03.01.00-00-DU55/18

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020 Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu to podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku opracowania i modernizacji programów studiów EnergetykaBezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonych w formie dualnej poprzez zatrudnienie praktyków i organizację części kształcenia u pracodawców w formie staży zawodowych.

Adresaci:
Projekt kierowany jest do studentów realizujących studia dualne w trybie stacjonarnym wymienionych niżej kierunków:

  • Energetyka, specjalność Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach (II edycje x 30 studentów),
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Psychokryminalistyka (30 studentów).

Projekt przewiduje także organizację staży dla wszystkich studentów oraz szkolenia certyfikowane dla studentów kierunku Energetyka.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 410 243,70zł
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 363 767,19zł
Wartość projektu: 2 859 805,05 zł

Więcej informacji o projekcie ›

4. Tytuł projektu: „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”

nr POWR.03.05.00-00-Z047/17

WSZOP od 1 października 2018 r. do 29 września 2022 r. realizuje projekt pt.: Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020 Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

  • Wzrost kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy wśród 390 studentów studiów niestacjonarnych, realizujących studia II stopnia,
  • Wzrost kompetencji 720 studentów wszystkich kierunków WSZOP, uczestniczących w dodatkowych szkoleniach certyfikowanych, warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych, zajęciach językowych,
  • Wzrost kompetencji 35 osób należących do kadry kierowniczej i administracyjnej oraz 49 nauczycieli akademickich WSZOP,
  • Wsparcie zmian organizacyjnych WSZOP (aktualizacja i zakup nowych modułów systemu informatycznego oraz badania zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów WSZOP).

Adresaci:

  • Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, realizujący specjalność odpowiednio Migracje w aspekcie bezpieczeństwa oraz Europejski Menedżer BHP, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych,
  • Studenci studiów I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Filologia angielska, uczestniczący dodatkowo w szkoleniach certyfikowanych i warsztatach, zajęciach w formie projektowej, wizytach studyjnych,
  • Kadra kierownicza, dydaktyczna i administracyjna WSZOP.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 376 779,25zł
Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej: 660 567,53zł
Wartość projektu: 5 193 141,02 zł


Więcej informacji o projekcie ›