Studia magisterskie

Specjalność na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Organizacja
produkcji
w branży motoryzacyjnej

specjalność:

Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej

kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
1,5 roku
Studia dzienne
Studia zaoczne

Branża motoryzacyjna w Polsce należy do kluczowych filarów gospodarki. Polska jest trzecim krajem w Europie z największą liczbą zatrudnionych w motoryzacji zarówno w sektorze automotive, jak i transporcie drogowym. Tak więc gospodarka 4.0 potrzebuje wykwalifikowanej kadry menadżerskiej specjalizującej się w ściśle określonych dziedzinach przemysłu motoryzacyjnego.

Program kształcenia na specjalności Organizacja produkcji w branży motoryzacyjnej obejmuje zagadnienia związane z technologią produkcji w branży motoryzacyjnej, zarządzaniem projektami, automatyzacją procesów produkcji, zarządzaniem jakością w branży motoryzacyjnej, logistyką w produkcji, sterowaniem procesami produkcji, materiałami wykorzystywanymi w motoryzacji, systemami MRP (ang. Material Requirements Planning – planowanie zapotrzebowania materiałowego), a także ocenami ryzyka i bezpieczeństwem pracy w produkcji.

Studia magisterskie w tym zakresie pozwalają zdobyć kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach wymagających znajomości systemów MRP, metod kontroli jakości materiałów w procesie produkcji, układów automatyki i sterowania i procesów logistycznych.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do samodzielnego przeprowadzeni procesu audytowania, który stanowi wymóg na każdym etapie produkcji w branży motoryzacyjnej.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (15 rat)
590 zł
opłata semestralna (3 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
9 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
9 350 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:
  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: