Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Kadry
i płace

specjalność:

Kadry i płace studia magisterskie

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
2 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Program studiów obejmuje także praktyczną naukę programu Enova365.

Logo enova 365 dla biznesu

Specjalność Kadry i płace jest dedykowana do osób aktywnych zawodowo w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy oraz kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tym obszarze. Studia łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także psychologii. 

Kadry i płace program kształcenia

Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie dokonywania procesu rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, rozliczania świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także sporządzania dokumentacji pracowniczej, naliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń za pracę, świadczeń urlopowych oraz chorobowych. Absolwenci specjalności Kadry i płace specjalności znajdą zatrudnienie:

 • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w organach administracji publicznej
 • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w prywatnych podmiotach gospodarczych.

Kadry i płace studia magisterskie we WSZOP

Kadry i płace studia drugiego stopnia prowadzone są w naszej uczelni w trybie dziennym i zaocznym. Celem studiów jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zagadnień z prawa pracy, rozliczania czasu pracy, sposobu wyliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Studia magisterskie na tej specjalności przygotowują zarówno teoretycznie jak i praktycznie do zawodu specjalisty ds kadr i płac. We WSZOP stale udoskonalamy program studiów i dostosowujemy go do oczekiwań rynku pracy oraz naszych studentów. Absolwenci studiów kadry i płace posiadają aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie spraw kadrowych i płacowych.

Studia na specjalności Kadry i płace adresujemy do kandydatów, którzy chcą podjąć pracę w organach administracji publicznej oraz jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac. Ta oferta studiów jest dla wszystkich tych, którzy wiążą swoją przyszłą karierę zawodową z pracą biurową i chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie kadr i płac.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: