Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Kadry
i płace

specjalność:

Kadry i płace

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
2 lata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Program studiów obejmuje także praktyczną naukę programu Enova365.

Logo enova 365 dla biznesu

Specjalność jest dedykowana do osób aktywnych zawodowo w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy oraz kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tym obszarze. Studia łączą specjalistyczną wiedzę z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także psychologii. 

Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie dokonywania procesu rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, rozliczania świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także sporządzania dokumentacji pracowniczej, naliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń za pracę, świadczeń urlopowych oraz chorobowych.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie:

 • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w organach administracji publicznej
 • jako specjaliści lub kierownicy w działach kadr i płac w prywatnych podmiotach gospodarczych.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł
Zniżki
Bonifikaty okresowe
0 zł wpisowego
przy zapisie do 31.07.2022 r.
0 zł za drugi semestr
na studiach stacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) po złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.
20% zniżki na drugi semestr
na studiach niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) po złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.
20% zniżki dla służb mundurowych
10% zniżki dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80%
0 zł za pierwszy rok studiów inżynierskich dla laureatów i finalistów olimpiad
Bonifikaty regulaminowe
80% zniżki za drugą specjalność
50% zniżki za drugi kierunek
20% zniżki dla absolwentów WSZOP
5% zniżki dla członków rodziny
100 zł niższe czesne przy płatności semestralnej

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

   

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: