Studia magisterskie

Specjalność na kierunku
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Europejski
Menedżer BHP

specjalność:

Europejski menedżer BHP studia

kierunek:

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
1,5 roku
Studia zaoczne

Atuty specjalności

Grafika z napisem studia z certyfikatem

Studenci uzyskują certyfikat: Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania w odniesieniu do norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Absolwenci specjalności Europejski menedżer BHP uzyskują uprawnienia inspektora bhp na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 poz. 2468).

Szkolimy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, zgodnie z wytycznymi postępowania Polskiej Rady Resuscytacyjnej.

Kompetencje językowe w ramach lektoratu  z języka angielskiego (certyfikowany lektorat dla najlepszych studentów).

Studia na specjalności Europejski menedżer BHP zapewniają zapoznanie z zarówno regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa pracy, w kontekście unormowań i standardów w UE, wytycznymi we wdrażaniu dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy, określonych przez Komisję Europejską, jak i dobrymi praktykami w realizacji zadań przez służby bhp w krajach członkowskich. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów z krajów UE, a studenci uzyskują wiedzę z zakresu szeroko pojmowanej polityki bezpieczeństwa pracy.

W ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji można po pierwszym roku jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • University of Pardubice, Parubice, Czechy
 • Visokaškola za sigurnost, Zagrzeb, Chorwacja
 • Democritus University of Thrace, Komotini, Grecja
 • VilniausGediminoTechnikosUniversitetas, Wilno, Litwa
 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia
 • Trenčianskauniverzita Alexandra Dubčeka, Trenčín, Słowacja
 • Ege University, Izmir, Turcja
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy

Studia Europejski menedżer BHP realizowane są pod patronatem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz posiadają rekomendację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP.

Studia magisterskie Europejski menedżer BHP mogą być początkiem bardzo ciekawej drogi zawodowej i rozwoju naukowego.  Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu w służbach bhp i znajdą zatrudnienie w każdej branży, zwłaszcza tam, gdzie stałe monitorowanie warunków pracy jest niezbędne z uwagi na szczególne zagrożenia.

Europejski menedżer BHP – sylwetka absolwenta

Studenci mogą także podjąć pracę w instytucjach i stowarzyszeniach europejskich, a z uwagi na istotę ważności zagadnienia – w organizacjach międzynarodowych działających w obszarze ochrony i bezpieczeństwa pracy. Studia mają charakter interdyscyplinarny – zapewniają wiedzę z zakresu nauk inżynierskich, społecznych, jak również prawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich oraz do pracy w instytucjach badawczych.

Studenci realizują prace dyplomowe i projektowe
w unikatowych, specjalistycznych laboratoriach badawczych WSZOP Zagrożeń Chemicznych w Środowisku Pracy oraz Zagrożeń Fizycznych w Środowisku. Instytucjami wspierającymi praktyczny program kształcenia są międzynarodowe firmy działające w Polsce, m.in. DENIOS oraz 3M z Wrocławia.

Film o specjalności

Odtwórz wideo

„Ta nowa specjalność ma kształcić osoby, które będą mogły znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych firm zagranicznych

znajdujących się na terenie Polski, ale też przedsiębiorstwach polskich, które aktywnie działają na terenie Unii Europejskiej.”

– mówi prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan

Grafika ilustrująca studia na specjalności Europejski menedżer bhp
Zdjęcie prof. Adama Lipowczana
prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan

– Ta specjalizacja jest pierwszą tego typu specjalizacją na terenie Polski,
a jej założenia programowe, konsultowane ze specjalistami zagranicznymi, mają uwzględniać istniejące różnice przede wszystkim w legislacji bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Grafika symbolizująca eksperta bhp
Ekspert BHP

z raportu CIOP-PIB Diagnoza i prognoza rynku usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce

BHP jest potwornie szerokim wachlarzem interdyscyplinarnych dziedzin
i teraz jest naprawdę niewielu wirtuozów w BHP, którzy potrafią się wszystkim na odpowiednio wysokim poziomie zająć. Dlatego pracodawca, taki świadomy pracodawca, który chce dobrze mieć poprowadzone bezpieczeństwo pracy, zleca wykonanie konkretnych zadań takim firmom, które mają odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Czyli zaczyna rodzić się specjalizacja w tym zawodzie.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (15 rat)
590 zł
opłata semestralna (3 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
9 050 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
9 350 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:
  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: