Specjalność na kierunku
Zarządzanie

Studia licencjackie

w języku angielskim
Business,
ethics
and sustainability

specjalność:

Business, ethics
and sustainability

kierunek:

Zarządzanie

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia licencjackie
w języku angielskim
3 lata
Studia dzienne

Atuty specjalności

Studia we WSZOP to przede wszystkim praktyka. Uczysz się działania organizacji na podstawie analizy case studies rzeczywistych firm i poznajesz sprawdzone metody skutecznego zarządzania podczas praktyk zawodowych w renomowanych, międzynarodowych firmach.

 • Międzykulturowa etyka biznesu
 • Kontekst zrównoważonego rozwoju
 • Odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości
 • Etyka biznesu w mediach, reklamie i marketingu
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Studia na specjalności prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu zdobędziesz nie tylko umiejętności managerskie, ale również podniesiesz kompetencje językowe, poznasz specjalistyczne słownictwo biznesowe i będziesz się swobodnie komunikował w międzynarodowym środowisku.  

Studia na specjalności pozwolą ci zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania firmą na współczesnym, globalnym rynku. Dowiesz się, jak zapewnić firmie zrównoważony rozwój i jaka jest rola etyki we współczesnym biznesie. Poznasz podstawy ekonomii, marketingu, psychologii i prawa ucząc się od specjalistów i praktyków.

Studia trwają cztery semestry, są realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim (wymagana umiejętność w stopniu minimum B2).

Specjalność jest skierowana do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem międzynarodowym.

Gospodarka i społeczeństwo są systemami zależnymi od środowiska, a zrównoważony rozwój należy do zasadniczych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w globalnym otoczeniu. Studia na specjalności business, ethics and sustaibility przygotowują do nowoczesnego zarządzania organizacjami, zaspakajającego współczesne potrzeby rynku i nie zagrażającego przyszłym pokoleniom.

Treści kształcenia obejmują związki pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a zarządzaniem przedsiębiorstwem co oznacza zapewnienie funkcjonowania organizacji w długim okresie czasu wraz z równoczesną ich aktywnością na rzecz rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska.

Wybrane treści programowe:

 • Odpowiedzialność etyczna w działalności gospodarczej
 • Etyka a umiędzynarodowienie biznesu
 • Zarządzanie zasobami naturalnymi
 • Ekonomiczna wycena dóbr nierynkowych
 • Stymulanty i destymulanty zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw
 • Strategie zarządzania łańcuchem dostaw przyszłości
 • Agenda 2030 SDGs
Opłaty
studia stacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
280 $
opłata semestralna (6 rat)
1 400 $
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
150 $
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
8 550 $
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
8 550 $

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji i dokonaniu opłat zapraszamy z powyższymi dokumentami do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Prosimy o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu osobowym.

W okresie rekrutacji zapraszamy do Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: