Studia podyplomowe

BHP w strefach zagrożonych wybuchem

1000 zł zniżki!

tylko do 16 września 2023 r. 

Studia podyplomowe

BHP w strefach zagrożonych wybuchem

1000 zł zniżki!*

tylko do 16 września 2023 r.

Unikatowe studia podyplomowe dla ekspertów

Od 20 lat dbamy o bezpieczeństwo pracy

2 semestry

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe dla ekspertów

Studia są przeznaczone dla kadry zarządzającej bezpieczeństwem pracy oraz na liniach produkcyjnych w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazów, par cieczy palnych, pyłów występujących w postaci surowców, produktów lub odpadów jak również dla auditorów wiodących Systemów Zarzadzania BHP wg PN-ISO 45001:2018-06., ekspertów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem instalacji, oceną ryzyka, doborem systemów ochronnych, służb mundurowych i cywilnych Państwowej Straży Pożarnej i ratowników. 

Program studiów został skonstruowany z myślą o potrzebach wynikających z narastających zmian zarówno w procesach technologicznych jak i zakresie prawa, w oparciu o dyrektywy europejskie, przepisy krajowe i aktualny stan wiedzy. Ma ścisły związek z eliminacją zagrożeń wybuchowych w środowisku pracy, nacisk kładziemy na znajomość zasad bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w przemyśle, środków i metod ochrony przeciwwybuchowej, metodyki szkolenia pracowników zakładów zagrożonych wybuchem.

Program oparty jest na wymaganiach i zasadach przyjętych w polskim przemyśle, ale znaczna część tematyki dotyczy też identycznych wymagań w przemyśle na terenie całej Unii Europejskiej. Da to absolwentom studiów możliwość wykonywania prac i świadczenia usług w innych krajach UE.

Główne zagadnienia:

 • zagrożenie wybuchem w przemyśle, przykłady zaistniałych wybuchów w świecie – historia i współczesność – identyfikacja przyczyn i okoliczności
 • strefy zagrożenia wybuchem, zasady klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem
 • ocena ryzyka wybuchu i oceny ryzyka zawodowego (drzewa błędów i zdarzeń)
 • dokumenty normalizacyjne jako źródło wiedzy w zakresie zagrożenia wybuchem. Norma PN-EN 1127-1
 • urządzenia przeciwwybuchowe w UE – uregulowania dyrektywy 2014/34/UE (ATEX)
 • bezpieczeństwo w miejscu pracy – uregulowania dyrektywy 1999/92/WE (ATEX user)
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – przygotowanie
 • dyrektywa Seveso III – zakłady dużego i zwiększonego ryzyka
 • organizacja pracy w strefach Ex, dobór sprzętu i środków ochronnych
 • podstawy procesów spalania i parametry charakterystyczne palnych mieszanin gazów i par
 • wybuchowość pyłów
 • źródła zapłonu substancji palnych
 • ochrona przed pożarem
 • techniczne aspekty bezpieczeństwa w miejscu pracy, stosowane urządzenia, systemy ochronne, aparatura w przestrzeniach zagrożonych
 • uregulowania prawne stosowane w polskim przemyśle oraz w przemyśle na terenie Unii Europejskiej
 • szkolenia pracowników w strefach zagrożonych wybuchem

W programie dodatkowo szkolenie auditora wiodącego Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018.

Publikacje
[1] Dyrektywa 1999/92/WE „Dyrektywa ATEX user”, wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz.931 z 2010 r.)
[2] Dyrektywa 2014/34/UE „Dyrektywa ATEX”, wdrożona przez ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. Nr 2016/542 z 19.04.2016 r.) oraz przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. Nr 2016/817 z dnia 9.06.2016 r.)
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, przywoływane w tekście raportu jako „Rozporządzenie CPR”.
[4] Normy IEC, ISO, EN, PN
[5] Specyfikacje techniczne

Te studia są dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w zakładach i na stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w procesie produkcji, magazynowania i transportu oraz wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie wybuchem.
Studia są wskazane dla osób z wykształceniem technicznym oraz dla pracowników z doświadczeniem w branży przemysłowej, które chcą zaktualizować wiedzę i podnieść swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa w strefach Ex.

Adresatami studiów są zarówno pracownicy małych zakładów (warsztaty stolarskie, spawalnie, magazyny gazów, materiałów sypkich), gdzie występuje zagrożenie wybuchem, jak i dużych przedsiębiorstw, w których funkcjonuje Zakładowa Straż Pożarna w tym zakładów „Sevesowskich”, jak i zakładów energetycznych, magazynowania paliw, wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, drzewnym i meblarskim.

Absolwenci uzyskają przydatną wiedzę, umiejętność korzystania z materiałów jak normy techniczne, przepisy prawne oraz rekomendowane dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa w zakładach gdzie występuje ryzyko zagrożenia wybuchem.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy WSZOP, eksperci z doświadczeniem zdobytym w instytucjach nadzorujących bezpieczeństwo pracy, eksperci z organizacji międzynarodowych (IEC, ISO, CEN, CENELEC), Państwowej Inspekcji Pracy oraz pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

 • prof. Kazimierz Lebecki – światowej sławy ekspert w zakresie wybuchów w zakładach wysokiego ryzyka, wykładowca WSZOP, współautor programu studiów na kierunku BHP oraz studiów podyplomowych
 • dr Agnieszka Gajek – CIOP PIB – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego (ekspert w spr. powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii, badanie i ocena zagrożeń palności i wybuchowości substancji chemicznych i ich mieszanin).
 • dr Andrzej Milczarek – Instytut Chemii Przemysłowej, Członek Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
 • dr inż. Michał Górny – wykładowca WSZOP główny Specjalista ds. Analiz Rynku Departament Innowacji i Rozwoju UDT; Członek Grupy Eksperckiej ds. Dyrektyw przy
  Polskim Centrum Akredytacji, Przewodniczący KT269 ds. Bezpieczeństwa chemicznego (TC305 mirror) oraz zastępca przewodniczącego KT64 ds. elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych (TC31 mirror) w PKN
 • dr inż. Artur Ankowski, wykładowca, SGSP w Warszawie

Opłaty

Płatność miesięczna

10 rat

Płatność semestralna

2 raty

Wysokość raty
540 zł
2 500 zł
Całkowity koszt studiów
5 400 zł
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł. 
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Opłaty

Rata miesięczna
540 zł
Rata semestralna
2 500 zł
Koszt studiów przy ratach miesięcznych
5 400 zł
Koszt studiów przy ratach semestralnych
5 000 zł

Zniżki

Oferta specjalna

Zapłać od razu za pierwszy semestr, a otrzymasz do 1000 zł zniżki! 

Warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie dokumentów i wniesienie opłat do 16 września 2023 r. Całkowity koszt studiów przy zniżce to 4 400 zł.
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Kanclerza WSZOP nr 16/2022/2023.

Kierownik studiów
dr inż. Michał Górny
Skip to content