Studia

podyplomowe

BHP
w strefach
zagrożonych
wybuchem

Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem
(strefach Ex)

Unikatowe studia podyplomowe dla ekspertów

Od 20 lat dbamy o bezpieczeństwo pracy

1 rok

Realizacja: dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria

Studia podyplomowe z możliwością dofinansowania do 80%

Studia podyplomowe dla ekspertów

Studia są przeznaczone dla kadry zarządzającej bezpieczeństwem pracy oraz na liniach produkcyjnych w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazów, par cieczy palnych, pyłów występujących w postaci surowców, produktów lub odpadów jak również dla auditorów wiodących Systemów Zarzadzania BHP wg PN-ISO 45001:2018-06., ekspertów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem instalacji, oceną ryzyka, doborem systemów ochronnych, służb mundurowych i cywilnych Państwowej Straży Pożarnej i ratowników. 

Kierownik studiów
dr inż. Michał Górny