XV Konferencja naukowa już za nami

Zdjęcie z XV Konferencji naukowej we WSZOP

Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym – diagnoza i sposoby zapobiegania – to temat XV już Konferencji naukowej poświęconej tej problematyce, jaka odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w dniach 25-26 października 2018 r.

Patronat naukowy nad Konferencją objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, honorowymi patronami byli:  Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Katowicach mgr Ewa Wasiak-Łapińska. Patronatem medialnym Konferencję objęły: TVP3 Katowice, TVS, Radio Silesia 96.

Celem Konferencji było zdiagnozowanie przyczyn przestępczości w środowisku lokalnym, a także znalezienie skutecznych metod  stosowania profilaktyki społecznej i prewencji. Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: prawników, kryminologów, kryminalistyków, psychologów, pedagogów itd.

Pierwszego dnia Konferencji w obradach plenarnych, którym przewodniczył dr Jacek Skorus, wystąpili:

–  prof. zw. dr hab. Wojciech Lamentowicz, który omówił koncepcję bezpieczeństwa kładąc szczególny nacisk na lokalność zagrożeń,

–  prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka wraz z dr Iwoną Klonowską zaprezentowały i omawiały niezwykle nowoczesne sposoby działań prewencyjnych i profilaktycznych policjantów dzielnicowych,

– rozważania na temat środowisk dewiacyjnych były przedmiotem wystąpienia prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego,

– dr Maciej Bożek omawiał komponent empatii, jego poznawczą i afektywną rolę w przejawianiu zachowań asocjalnych,

– problematykę psychologicznej diagnozy asocjalności i przestępczości nieletnich – w świetle nowego ujęcia w koncepcji Ułomnej Regulacji Osobowości – zaprezentował prof. zw. dr hab. Jan Stanik.

Po skończonych obradach plenarnych dalsza ich część została podzielona na dwie sesje.

Pierwsza sesja – dotycząca etiologii niedostosowania społecznego oraz niepełnosprawności i dysfunkcji adolescentów – była przedmiotem rozważań prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego, prof. zw. dr. hab. Antoniego Felusia, dr. Patryka Kujana oraz mgr Agnieszki Lewko. Wskazywali oni w swoich wystąpieniach na rolę czynników biologicznych, środowisk wychowawczych w rozwoju zachowań prospołecznych oraz dyskutowano nad alternatywnymi metodami pracy z nieletnimi, w tym znaczeniem m.in. świetlic środowiskowych w oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Przewodniczyła tej sesji
dr Justyna Trepka – Starosta.

Nad drugą sesją pieczę trzymała dr Agnieszka Roszkowska. W sesji tej podjęty przez
prof. zw. dr. hab. Kazimierza Pospiszyla problem przestępstw seksualnych, a zwłaszcza ujęcie ich w aspekcie cech uzależnień – wystąpienie wzbudziło  ogromne zainteresowanie uczestników konferencji.

Dr Natalia Stankowska w swym wystąpieniu podjęła się rozważań nad istotą samobójstwa. O śmiertelnych wypadkach na drogach wiemy wszyscy, a o samobójstwach, których ofiar jest dwukrotnie więcej wiemy bardzo niewiele. One dokonują się w zaciszu. Problematyka substancji psychoaktywnych oraz dopalaczy,  a zwłaszcza skutków ich zażywania, stała się terenem rozważań mgr Marianny Rabiniak i mgr Macieja Molendy.

Drugiego dnia konferencji, pierwszej sesji przewodziła dr Maria Pietras. Dotyczyła ona psychologiczno – pedagogicznych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych.

W pierwszym wystąpieniu prof. zw. dr hab. Adam Stankowski podzielił się osobistym doświadczeniem z pracy pedagoga specjalnego.

Dr Marek Nita i Bogumiła Kosek-Nita – omówili znaczenie twórczej resocjalizacji, a ponadto przedstawili skutki uczestnictwa w subkulturach pseudokibiców oraz zaprezentowali kierunki oddziaływań profilaktycznych .

Mgr Jolanta Trepka – Starosta dokonała w swoim referacie retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich młodocianych przestępców, zaś Justyna Trepka – Starosta wskazała w swej pracy na perspektywy życiowe młodocianych po wyjściu z zakładu karnego.

Ta sama autorka wraz z dr Agnieszką Roszkowską celem dopełnienia obrazu psychologicznego osób osadzonych – omówiły istotę ich relacji rodzinnych.
Dr Magdalena Gajocha – Kulpa niezwykle celnie omówiła znaczenie szkoły w zapobieganiu przestępczości nieletnich.

W trakcie ostatniej sesji dr Jacek Skorus  przedstawił rolę i znaczenie mediów w profilaktyce przestępczości w środowisku lokalnym wskazując we wnioskach konieczność wprowadzenia do szkół, zwłaszcza podstawowych, programu edukacji medialnej.

Mgr Maciej Molenda kontynuując wątek medialny wskazał na znaczenie mediów społecznościowych w przeobrażeniach subkultur młodzieżowych, a mgr Katarzyna Kwołek obrazowo unaoczniła szeroki wachlarz różnorakich form zachowań młodzieży na stadionach.

Dr Adrianna Siostrzonek – Sergiel omówiła problem żebractwa nieletnich, wskazując na przyczyny tego zjawiska, sposoby zwalczania oraz profilaktyki.

Charakterystyki przemocy domowej, jej przyczyn i form przejawiania się podjęła się dr Barbara M. Kałdon, zaś dr Bartosz Wojciechowski wskazał pracownikom wymiaru sprawiedliwości jaki i kiedy zastosować psychologiczne metody analizy treści zeznań świadków do oceny wyjaśnień nieletnich.

Dr Leszek Woszczek w uzupełnieniu  do wystąpienia dr Bartosza Wojciechowskiego mówił o wpływie niepełnosprawności intelektualnej na efekty zeznań w procedurze sądowej.

Kończąc obrady Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Leszek Woszczek w paru zdaniach podsumował rezultaty Konferencji:

  • Konferencja dała sporo okazji do wymiany doświadczeń i poglądów,
  • Przyczyniła się do lepszego wykorzystania wiedzy prawniczej, kryminologicznej, psychologicznej i pedagogicznej w praktycznej działalności organizacji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem nie tylko lokalnym,
  • Niektóre wystąpienia prezentowały nowe ujęcia problematyki przyczyn przestępczości oraz wskazywały na znaczenie nowatorskich oddziaływań psycho-pedagogicznych,
  • Owocem tej konferencji jest wydana książka pod. red. prof. zw. dr. hab. Jana Stanika  Model ułomnej regulacji osobowości asocjalnej UROA i psychologiczny test diagnostyczny MPACM.
Logo Ministerstwa Nauki

Organizacja I Konferencji Naukowej pt. “Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym – diagnoza i sposoby zapobiegania” oraz publikacja pokonferencyjna w formie monografii naukowej – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content