specjalność:

International Business Management

kierunek:

Zarządzanie

specjalność:

International Business Management

kierunek:

Zarządzanie

Studia magisterskie

w języku angielskim
2 lata
Studia dzienne
Atuty specjalności

Łączenie wiedzy merytorycznej z rozwojem kompetencji językowych.

Nowoczesna forma kształcenia, interaktywne zajęcia, wiedza przekładająca się na praktyczne rozwiązania.

Międzynarodowe środowisko studentów, ciekawe
i inspirujące kontakty.

W ramach  kierunku Zarządzanie można po pierwszym roku jeden semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnie zagraniczne: 

 • FHWien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication, Wiedeń, Austria
 • Artevelde University College Ghent, Gandawa, Belgia
 • University of Plovdiv PaisiiHilendarski, Plovdiv, Bułgaria
 • University of Osijek, Osijek, Chorwacja
 • Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Chorwacja
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Euroacademy, Tallinn, Estonia
 • Vilnius Cooperative College, Wilno, Litwa
 • HochschuleWissenschaften Coburg, Coburg, Niemcy
 • University of Vechta, Vechta, Niemcy
 • Politecnico di Bari, Bari, Włochy
 • Sapienza – Università di Roma, Rzym, Włochy
 • University of Turin, Turyn, Włoch

Studia trwają cztery semestry, są realizowane w formie stacjonarnej. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim (wymagana umiejętność w stopniu minimum B2).

Specjalność International Business Management jest skierowana do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem międzynarodowym.

International Business Management program studiów

Program zorientowany jest w dużym stopniu na rozwijanie umiejętności praktycznych, zatem zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej i projektowej. Studenci poszerzają umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego biznesowego. Poznają tajniki prowadzenia negocjacji z uwzględnieniem różnic kulturowych, co umożliwia rozwój umiejętności m.in. z obszaru  międzykulturowego zarządzania i marketingu. W programie studiów m.in.:
 • tworzenie planów marketingowych i strategii akcji promocyjnych na rynkach zagranicznych,
 • zagadnienia z dziedziny rachunkowości, finansów, marketingu, psychologii i prawa,
 • poznawanie specyfiki korporacji wielonarodowych i międzykulturowych aspektów zarządzania,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim.

Na naszej uczelni studia na specjalności International Business Management trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Przez wzgląd na specyfikę specjalności, studia prowadzone są w języku angielskim. Studenci specjalności Business Management mają ściśle określoną ścieżkę kariery – nauka pozwala zdobyć aktualną wiedzę biznesową, uczy kreatywnego podejścia do zarządzania zasobami w tym również wdrażania innowacyjnych rozwiązań. International Business Management – studia w języku angielskim dają szansę zdobycia umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na stanowiskach menadżerskich i jako specjaliści w zakresie zarządzania. Specjalność ta określana jest bardzo często mianem multidyscyplinarnej. Po ukończeniu studiów na specjalności International Business Management absolwenci mogą rozwijać swoją karierę zawodową w Polsce jak i na całym świecie. International Business Management to studia we WSZOP na których specjalność pozwala na uzyskanie wiedzy w zakresie nauk społecznych w tym również na poznanie strategii i technik negocjacyjnych w biznesie. Uczą jak być dobrym menedżerem, kierownikiem i skutecznie zarządzać projektami i zespołem pracowników. Absolwenci studiów w języku angielskim mają szansę zdobyć cenne umiejętności i podjąć zatrudnienie poza granicami naszego kraju.


Kandydaci, którzy chcą podjąć naukę na specjalności International Business Management mają możliwość skorzystania z kształcenia na studiach magisterskich (studia trwają 2 lata). Zajęcia na studiach prowadzone są w trybie stacjonarnym.

International Business Management studia przeznaczone są dla kandydatów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jako menedżer, pracownik administracji krajowej lub międzynarodowej. Business Management – specjalność prowadzona w języku angielskim umożliwia studentom zdobycie pogłębionej wiedzy wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz kompetencji niezbędnych do podejmowania świadomych działań na rzecz rozwoju biznesu. Studia na specjalności Business Management mogą otworzyć nowe możliwości zawodowe, szczególnie tym osobom, które znajdują się na początku kariery menadżerskiej. Oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności studia drugiego stopnia umożliwiają zdobycie tytułu magistra w dziedzinie zarządzania. Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia na specjalności International Business Management.

Studia z zakresu biznesu i zarządzania (International Business Management) prowadzone w języku angielskim pozwalają zdobyć cenne umiejętności i niezbędne kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w polskich korporacjach lub międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia magisterskie anglojęzyczne na specjalności International Business Management (studia – drugiego stopnia) umożliwiają studentom obycie z językiem obcym, które w przyszłości może okazać się niezwykle przydatne szczególnie podczas poszukiwania pracy.

Możliwość pracy w różnych organizacjach w biznesie międzynarodowym, na stanowiskach menadżerów różnego szczebla w przedsiębiorstwie oraz specjalistów w zakresie zarządzania.

Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
280 $
opłata semestralna (4 raty)
1 400 $
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
150 $
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
5 750 $
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
5 750 $

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał do wglądu 
 • kopia suplementu dyplomu – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej –  400 zł 0 zł przy złożeniu dokumentów do 31 lipca 2023 r.

Numer konta:

mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas:

Skip to content