Zdjęcie ilustrujące kobietę w laboratorium chemicznym

Badania naukowe

Polityka naukowa WSZOP służy stymulowaniu rozwoju naukowego kadry oraz lepszemu wykorzystaniu wyników badań w dydaktyce, która jest podstawową działalnością uczelni.

Najważniejszymi uwarunkowaniami badań są dziedziny, w których mieszczą się prowadzone kierunki studiów, zapotrzebowanie ze strony praktyki gospodarczej oraz priorytety Regionu śląsko-dąbrowskiego, w szczególności w zakresie polityki kulturalnej i ochrony środowiska.

Wyniki prowadzonych prac badawczych są wykorzystywane w dydaktyce, służą doskonaleniu i unowocześnieniu  programów nauczania, aby tworzyć podstawę przewagi konkurencyjnej wyróżniającej WSZOP w środowisku innych uczelni.

W zakresie badań na lata 2010–2015 Senat WSZOP przyjął do realizacji następujące kierunki badań:

 • w Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania:
  – modernizacja przemysłowych procesów technologicznych w kierunku  zmniejszenia zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych na stanowiskach pracy,
  – oddziaływanie procesów przemysłowych i komunikacji na środowisko, rozwój metod pomiarowych i obliczeniowych rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku,
  – nowe technologie odzysku odpadów przemysłowych, recykling i wtórne wykorzystanie odpadów przemysłowych,
  – racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystanie biogazu z fermentacji odpadów komunalnych, wtórne wykorzystanie frakcji odpadów komunalnych po ich segregacji,
  – inżynieria jakości: doskonalenie jakości złączy spawanych z nowych materiałów dla energetyki.
 • w Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa:
  – zarządzanie organizacjami – marketingowe, wiedzą, jakością i komunikacją,
  – społeczno-filozoficzne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i pracy,
  – nauki o kulturze i języku wobec tradycji i nowych wyzwań cywilizacyjnych.
Skip to content