Kierunek

Filologia angielska (studia licencjackie)

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Współczesny rynek pracy poszukuje osób, które biegle posługują się językami obcymi. Prym wśród nich wiedzie język angielski, a my sprawiamy, że nie jest on obcy.

Wiedza o języku, literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych wsparta jest intensywnym treningiem językowym, a metody warsztatowe wykorzystywane w dydaktyce rozwijają kreatywność studentów i umożliwiają rozwój kompetencji miękkich.

Studia licencjackie

6 semestrów
Profil praktyczny
Dyplom licencjata
Studia dzienne
Studia zaoczne

Kierunek Filologia angielska jest przeznaczony dla osób, które posiadają predyspozycje do nauki języków obcych oraz są zainteresowane komunikacją międzykulturową.
Stawiamy na praktyczne umiejętności poprzez zajęcia w formie warsztatowej, umiędzynarodowienie studiów, program Erasmus+, praktyki zawodowe oraz nowoczesne technologie w nauczaniu. Zajęcia specjalnościowe realizują tłumacze przysięgli oraz praktycy z doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. Naturalną swobodę w mówieniu zapewniają konwersacje z native speakerem.

 • legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • posiada wszechstronne kompetencje w zakresie mówionego i pisanego języka angielskiego
 • potrafi swobodnie rozmawiać w języku angielskim, czyta i rozumie teksty ogólne i literaturę fachową
 • posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz podyplomowych.

Filologia angielska studia we WSZOP

Absolwenci, którzy chcą podjąć naukę na kierunku Filologia angielska mają możliwość skorzystania z kształcenia na studiach pierwszego stopnia (studia licencjackie). Na uczelni zajęcia prowadzone są do wyboru w trybie stacjonarny i niestacjonarnym. Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Zależy nam na tym, aby nasi studenci mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji spoza standardowego programu nauczania. Udostępniamy atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę edukacyjną.

Specjalności

Z myślą o przyszłości zawodowej studentów, oferujemy możliwość wyboru specjalności. Na kierunku Filologia angielska do wyboru specjalności: Translatoryka stosowana, Język angielski w biznesie. Po ukończeniu studiów na tym kierunku poprawisz swoje perspektywy zawodowe, zdobędziesz umiejętności, wiedzę, kwalifikacje, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie np. w szkołach językowych, prowadzić kursy językowe, czy też podjąć pracę jako tłumacz. 

Translatoryka stosowana

studia licencjackie

Translatoryka stosowana

studia licencjackie

Język angielski
w biznesie

studia licencjackie

Poznaj specjalność

Kliknij tutaj
 • Kandydaci na studia powinni znać język angielski na poziomie B2 potwierdzony wynikami z matury.
 • Kandydaci na studia, bez potwierdzonej znajomości języka angielskiego na świadectwie maturalnym oraz kandydaci ze starą maturą (sprzed 2005 roku) przystępują do testu weryfikującego kompetencje językowe na poziomie B2.
 • Kandydaci na studia – cudzoziemcy przystępują do testu weryfikującego  kompetencje językowe na poziomie B2.

WSZOP oferuje nowoczesne narzędzia do wspomagania nauki języków obcych: 

Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych, a ponadto rozwija umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Zastosowane oprogramowanie Mentor umożliwia nagrywanie i odsłuchiwanie nagrań oraz równoległe ich korekty. 

Kabiny do tłumaczeń konferencyjnych – pozwalają na prowadzenie zajęć symulujących pracę tłumacza w obrębie sali konferencyjnej, kształtują samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Program SLD TRADOS – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczenia wspomaganego komputerowo.

IBUK Libra – umożliwia zdalne korzystanie z cyfrowego księgozbioru zawierającego około 1900 pozycji.

Absolwenci kierunku Filologia angielska mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych
 • biurach tłumaczeń
 • urzędach obsługujących cudzoziemców
 • przedstawicielstwach firm międzynarodowych
 • wydawnictwach
 • turystyce i hotelarstwie.
 • Kandydaci na studia powinni znać język angielski na poziomie B2 potwierdzony wynikami z matury.
 • Kandydaci na studia, bez potwierdzonej znajomości języka angielskiego na świadectwie maturalnym oraz kandydaci ze starą maturą (sprzed 2005 roku) przystępują do testu weryfikującego kompetencje językowe na poziomie B2.
 • Kandydaci na studia – cudzoziemcy przystępują do testu weryfikującego  kompetencje językowe na poziomie B2.

WSZOP oferuje nowoczesne narzędzia do wspomagania nauki języków obcych: 

Pracownia Tłumaczeń Symultanicznych – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczeń symultanicznych oraz konsekutywnych, a ponadto rozwija umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. Zastosowane oprogramowanie Mentor umożliwia nagrywanie i odsłuchiwanie nagrań oraz równoległe ich korekty. 

Kabiny do tłumaczeń konferencyjnych – pozwalają na prowadzenie zajęć symulujących pracę tłumacza w obrębie sali konferencyjnej, kształtują samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Program SLD TRADOS – stanowi wsparcie w doskonaleniu tłumaczenia wspomaganego komputerowo.

IBUK Libra – umożliwia zdalne korzystanie z cyfrowego księgozbioru zawierającego około 1900 pozycji.

Absolwenci kierunku Filologia angielska mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych
 • biurach tłumaczeń
 • urzędach obsługujących cudzoziemców
 • przedstawicielstwach firm międzynarodowych
 • wydawnictwach
 • turystyce i hotelarstwie.
Zdjęcie ilustrujące wyjazd zagraniczny Erasmus+
Studenci WSZOP w ramach międzynarodowej współpracy opartej na programie Erasmus+ mają możliwość realizacji studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (30 rat)
680 zł
opłata semestralna (6 rat)
3 300 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II i IV semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
20 800 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
21 400 zł
Zniżki
Bonifikaty okresowe
0 zł wpisowego
przy zapisie do 31.07.2022 r.
0 zł za drugi semestr
na studiach stacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) po złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.
20% zniżki na drugi semestr
na studiach niestacjonarnych (pierwszego i drugiego stopnia) po złożeniu dokumentów i deklaracji do 31 lipca 2022 r.
20% zniżki dla służb mundurowych
10% zniżki dla kandydatów z wynikiem z matury z matematyki co najmniej 80%
0 zł za pierwszy rok studiów inżynierskich dla laureatów i finalistów olimpiad

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł 
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł
  – opłaty wpisowej – 400 zł BONUS! Opłata wpisowa 0 zł przy zapisie na studia do 31 lipca 2022 r.


  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

WAŻNE!

Dla kandydatów z nową maturą brany jest pod uwagę wynik z matury z języka angielskiego.

Dla kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 roku) warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego znajomość języka angielskiego na poziomie B-2. 

 
 
Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: