Studia magisterskie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo
pożarowe

specjalność:

Bezpie­czeństwo pożarowe studia

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Wysoko wykwalifikowana kadra.

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana
z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, podejmowaniem odpowiednich działań i ich koordynowaniem w sytuacjach kryzysowych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Specjalność Bezpieczeństwo pożarowe adresowana jest do tych studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na pożarnictwie i zarządzaniu kryzysowym, a swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w służbach gaśniczo-ratowniczych.

W obliczu wyzwań wynikających ze zmieniających się zagrożeń związanych z rozwojem technologii czy też zmian geopolitycznych konieczne jest wykształcenie kadry przygotowanej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz wybuchowe, wyposażonej w wiedzę w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz technik ratowniczych.

Studia na specjalności bezpieczeństwo pożarowe w pełni przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli zawodowej w obszarze przeciwdziałania i reagowania na te zagrożenia.

Bezpieczeństwo pożarowe – przedmioty specjalnościowe:

 • bezpieczeństwo pożarowe budynków i obszarów przemysłowych,
 • metody badania pożarów i wybuchów,
 • środki gaśnicze i neutralizujące,
 • elementy taktyki pożarniczej,
 • pomoc przedmedyczna,
 • zarządzanie kryzysowe i system powiadamiania kierunkowego.

Bezpieczeństwo pożarowe studia we WSZOP

We WSZOP stale inwestujemy w warunki studiowania zapewniając tym samym dostęp do nowoczesnego programu kształcenia. Wsparcie w tych działaniach organizujemy przy udziale naszej wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej. Studia na specjalności Bezpieczeństwo pożarowe pozwalają na zdobycie cennej wiedzy i kompetencji, które umożliwiają rozpoczęcie pracy w służbach gaśniczo-ratowniczych. W ramach cyklu kształcenia na specjalności Bezpieczeństwo pożarowe można semestr studiów odbyć poza granicami naszego kraju. Wyjazd na studia organizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (20 rat)
590 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 850 zł
opłata administracyjna (płatna po zakończeniu II semestru)
500 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
11 900 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
12 300 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej – 400 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: