Studia magisterskie

Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo
pożarowe

specjalność:

Bezpie­czeństwo pożarowe

kierunek:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wypełnij formularz online
i zapisz się na studia już dziś!

Masz pytanie?
Zobacz odpowiedź w FAQ lub Napisz do nas ›

Studia magisterskie
4 semestry
Studia dzienne
Studia zaoczne
Atuty specjalności

Wysoko wykwalifikowana kadra.

Specjalistyczna, praktyczna wiedza związana
z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, podejmowaniem odpowiednich działań i ich koordynowaniem w sytuacjach kryzysowych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne można semestr studiów odbyć za granicą (program Erasmus +).

Uczelnia zagraniczna: University of Applied Sciences, Velika Gorica, Chorwacja

Specjalność ta adresowana jest do tych studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na pożarnictwie i zarządzaniu kryzysowym, a swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w służbach gaśniczo-ratowniczych.

W obliczu wyzwań wynikających ze zmieniających się zagrożeń związanych z rozwojem technologii czy też zmian geopolitycznych konieczne jest wykształcenie kadry przygotowanej do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz wybuchowe, wyposażonej w wiedzę w zakresie inżynierii bezpieczeństwa oraz technik ratowniczych.

Studia na specjalności bezpieczeństwo pożarowe w pełni przygotowują do pełnienia odpowiedzialnej roli zawodowej w obszarze przeciwdziałania i reagowania na te zagrożenia.

Przedmioty specjalnościowe:

 • bezpieczeństwo pożarowe budynków i obszarów przemysłowych,
 • metody badania pożarów i wybuchów,
 • środki gaśnicze i neutralizujące,
 • elementy taktyki pożarniczej,
 • pomoc przedmedyczna,
 • zarządzanie kryzysowe i system powiadamiania kierunkowego.
Opłaty
studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata miesięczna (24 raty)
400 zł
opłata semestralna (4 raty)
2 200 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie semestralnej
8 800 zł
całkowity koszt czesnego przy opłacie miesięcznej
9 600 zł
Zniżki

do końca trwania rekrutacji:

 • opłata wpisowa 50 zł

Rekrutacja krok po kroku

Grafika ilustrująca krok 1
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE!

Po zarejestrowaniu nie czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania się na studia.

UWAGA! Absolwenci WSZOP rekrutujący się na studia drugiego stopnia po rejestracji wstępnej mogą otrzymać informację systemową, że osoba o podanym numerze PESEL już istnieje. W takim wypadku należy wybrać opcję rejestruj ponownie, która umożliwi zapisanie się na studia.

Osoby, które nie posiadają polskiego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, proszone są o kontakt z  Działem Współpracy Międzynarodowej ›

Grafika ilustrująca krok 2
SKOMPLETUJ WYMAGANE DOKUMENTY
 • kopia polskiego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu 
 • wniosek o przyjęcie na studia (dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce pliki do pobrania)
 • dowód wpłaty:
  – czesnego w wysokości za jeden miesiąc lub semestr
  – opłaty rekrutacyjnej – 85 zł
  – za wydanie indeksu i legitymacji – 26 zł 
  – opłaty wpisowej 400 zł
  UWAGA! Do końca trwania rekrutacji opłata wpisowa 50 zł 

  Numer konta:

  mBank S.A. O/Katowice: 23 1140 1078 0000 4048 1400 1001
  w tytule należy podać imię i nazwisko kandydata

* Dane są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów z dnia 28 września 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1861) w związku z realizacją obowiązku prawnego przez Uczelnię zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s.1).

Grafika ilustrująca krok 3
BIURO REKRUTACJI

Po rejestracji zapraszamy z dokumentami i dowodem wpłaty do Biura Rekrutacji w celu dopełnienia formalności i podpisania umowy. Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji danych w kwestionariuszu.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Grafika ilustrująca krok 4
GRATULACJE! JESTEŚ PRZYJĘTY NA STUDIA

Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas: